Vnútorný muž, žena a dieťa...                       ...a čo štvrtá "osobnosť"? 

30/07/2022

"Zvieratá žijú v dvojdimenzionálnej realite. Poznajú vonkajšie objektívne entity (stromy, skaly, rieky) a sú si tiež vedomé subjektívnej skúsenosti (strach, radosť). Sapiens však žije v trojdimenzionálnej skutočnosti, jeho svet totiž obsahuje ešte niečo naviac: peniaze, bohov, národy a obchodné firmy."

Homo Deus - Yuval Noah Harari

Intersubjektívna realita - kolektívne pole vedomia - to MY, ktoré sme si vytvorili a teraz sa v tom vôbec nevyznáme, že kde je to JA v tom poli MY. Naše vlastné vymyslené intersubjektívne reality, ktorým veríme dokázali zmeniť naše vnútorné strachy a túžby a tým celé prežívanie života ako takého.

Pre správne smerovanie na duchovnej ceste je potrebné si uvedomiť každú jednu "dimenziu" v nás samých a že prechod cez 3D do 5D ide práve cez tú štvrtú dimenziu, ktorú sa akoby snažíme obísť alebo nevidieť. Možno preto, že sa snažíme dosahovať duchovných zážitkov a pokrokov príliš rýchlo a chýba nám cnosť trpezlivosti a oddanej praxe a možno preto, že si túto dimenziu vlastne ani vôbec neuvedomujeme. Práve štvrtá dimenzia nám však môže dať pevné uzemnenie, ktoré je tak veľmi potrebné pre skúmanie "vyšších" či "nižších" svetov a sebapoznávanie seba v sebe i vo svete vonkajšom.


"Dimenzie" človeka projektované do vzťahov:

JA - JA ( Telo - Zem) individuálne telo

JA - TY (Duša - Voda) kolektívne citové pole

JA - MY (Myseľ - Vzduch) kolektívne vedomé pole

JA - BOH (Duch - Oheň) individuálne "telo" - esencia / zviera


DIEŤA

Prvá "dimenzia" JA - JA zastupuje hmotu a naše individuálne sa zjavujúce telá v ktorých sa vieme navzájom rozlišovať. Nachádzame sa v oblasti nášho vnútorného dieťaťa, ktoré "vládne" živlu Zem. Tento vzťah JA - JA sa formuje v prvom našom životnom období a z neho vychádzajú všetky ďalšie vzťahy. Zážitok kedy dieťa rozpozná seba vo vonkajšom svete a vyčlení sa, je kľúčovým momentom tohto životného obdobia. Rozlíšenie, že JA som JA vačšinou spôsobí stotožnenie sa so svojím fyzickým telom. Možno by bolo klúčové deťom v tomto období vysvetliť, že ich telo je síce ich ale ony nie sú telom, aby ich to v ďalších životných lekciách nemiatlo a nemuseli tak zbytočne trpieť.


ŽENA

Druhá "dimenzia" a vzťah JA - TY, ktorý sa buduje najmä v druhom životnom cykle a veľmi podstatná je v ňom hlavne naša matka nakoľko sa nachádzame v elemente vody - citu a teda "pozícií" vnútornej ženy. Emócie v tomto období sú najdôležitejšia "lekcia" ktorej sa síce učíme celý život no hlavné emocionálne zázemie sa buduje práve v tomto veku. Zážitok kedy sa dieťa emočne odlúči od matky je kľúčovým momentom tohto životného obdobia a rozhodne mu pomôže pocit bezpodmienečnej, navždy trvajúcej lásky.

Odlúčim sa od matky (iná blízka osoba, na ktorú je dieťa emočne naviazané) - rozlíšime, že JA nie som TY v emočnom poli. Možno by bolo kľúčové deťom v tomto období vysvetliť, že za ich emócie zodpovedajú výlučne ony a že nie sú týmito emóciami. Naučiť ich prijímať emócie no nestotožňovať sa s nimi im môže dať skvelý základ tomu, aby v budúcnosti nemuseli toľko trpieť, ale svoje emócie viac pozorovať a prijímať.


MUŽ

Tretia "dimenzia" je náš vnútorný muž, ktorý zodpovedá za vzťah JA - MY a učí nás žiť v komunite, nachádzať v nej miesto a uplatnenie. Princíp bezpodmienečnej úcty je niečo, čo by sme mali dopriať pubertiakom a mladým dospelým. Možno by bolo kľúčové ľuďom v tomto období vysvetliť, že ich jednanie má extrémny dôsledok na všetkých a učiť ich zodpovednosti za seba a tým aj za spoločnosť ako takú. Práca s myšlienkami a slovom je v tomto období kľúčovou témou.

Odlúčenie sa od celku a vytvorenie si svojho vlastného názoru a pohľadu na svet je v tomto období viac ako žiadúce lebo tak rozpoznávame, že JA nie som MY / a predsa som. Tento vesmírny paradox nechápu mnohí dospelí a tak vysvetliť túto skutočnosť vlastným deťom je asi nemožné. Ak toto nechápeme, hľadáme miesto v spoločnosti MY a snažíme sa začleniť niekam za každú cenu, čo býva často deštruktívne pre jednotlivca a tým aj pre spoločnosť ako takú.

Práve o týchto troch "osobnostiach" sa v duchovných komunitách dozvedáme celkom veľa aj keď často zoširoka a vôbec nemajú konkrétne zadefinovanie toho, čo pre nás znamenajú, čo sa v týchto obdobiach odohráva, prečo sa to deje a aké to má ďalšie smerovanie či následky. Skoro každý "duchovný vodca" vám bude vedieť povedať o mužskom a ženskom princípe a ako je potrebné ho spojiť, rovnako bude "poukazovať" na to, aby ste si poriešili zranené vnútorné dieťa, ale málokedy rozumie princípom. Človeka to môže nakoniec viac zmiasť a znechutiť ako by mu to malo pomôcť.


ZVIERA

Štvrtá "dimenzia" v nás samých je tak individuálna ako sa v nehmote len dá. Je to oblasť vnútorného zvieraťa a našej jedinečnej esencie nehmoty - nášho Ducha. Archetyp vnútorného zvieraťa nám vie poskytnúť pevné zázemie pre všetky naše vzťahy a situácie, ktoré v živote zažívame a preto pracovať s touto oblasťou v duchovnej praxi mne osobne prinieslo stabilitu, silu a zázemie. Ak nájdem, pochopím a prijmem svoje vnútorné (princípy) zviera, ktoré má sprevádza celým týmto mojím životom a nikdy sa nezmení, môže mi poskytnúť práve to potrebné zázemie pre ďalšiu duchovnú prax. Tento životný cyklus sa končí približne v 33 roku života, kedy často nastáva duchovné prebudenie a hľadanie odpovede na otázku: Kto vlastne som? (lebo som počas života nepochopil, že nie som telo, nie som emócia a nie som myšlienka - a predsa som "to" všetko)


Poznať životnú cyklickosť je pre sebapoznávanie kľúčové a ako bolo spomínané v predchádzajúcom článku Vývojové cykly človeka, naše zmeny sa odohrávajú v určitých sedemročných životných cykloch. Podľa môjho osobného názoru sa zrýchľuje nie len doba v ktorej žijeme, ale aj naše životné cykly a človek sa tak musel prispôsobiť. Deti dospievajú rýchlejšie a preto sa mi zdá viac pravdivé uviesť, že cykly sú dnes šesťročné alebo dokonca päťročné.

Ak pri sedemročných cykloch platilo, že "Päťdesiatym rokom začína celkom nový úsek života, kedy máme skutočne šancu začať ešte raz od začiatku, tentokrát však vo "vyššej oktáve" vývoja." tak pri šesťročných cykloch to bude v 42 roku života a v päťročných cykloch nás to čaká už v tridsať päťke.

Treba pamätať na to, že toto nie je univerzálna pravda a že individuálna povaha každého jedného človeka mu umožňuje vyvíjať sa svojím tempom. Ku všetkým informáciám treba tak pristupovať, že sú vysoko individuálne aj keď pravidlá platia pre všetkých rovnako ( všetci rastieme - každý inak rýchlo, všetci zomrieme - každý v inom čase...)

Popísaním životných cyklov a štyroch "dimenzií" či skôr osobností sme chceli dať akýsi návod na lepšie uchopenie seba vo svete a pochopenie princípom vývinu vedomého života v hmote.


Nie si telo. Nie si emócia. Nie si myšlienka.

Proste si. Si všetko a si nič lebo celistvosť je prázdna.