ČO JE TO EGO

05/07/2023

z pohľadu duchovnej gramatiky a ako s ním pracuje SQ.


Najskôr popis ega ako ho vníma David R. Hawkins v knihe Vzostup po úrovniach vedomia:

"Aj živočíchy museli všetko potrebné získať z okolitého prostredia a na tomto princípe stoja základy ega. Pojem ego má v duchovnej praxi iný význam ako v psychoanalýze. Naše ego sa nedá prekonať pokiaľ ho vnímame ako nepriateľa. Je naším biologickým dedičstvom, a keby ho nebolo, nežil by na Zemi nikto, kto by sa na neho mohol sťažovať. Pokiaľ pochopíme pôvod a význam tohto ega, môžeme ho vnímať ako veľký prínos. Má samozrejme sklony k neovládateľnosti pokiaľ nie je rozpoznané a transcendentované."

Ego v Spirit Quadrante vychádza rovnako z tohto tvrdenia a je prejavom vedomia / nevedomia. Čo nemáme vo vedomí, sa aj tak nachádza v poznaní nášho ega a jeho procesov v nevedomí. Všetko čo sme zažili sa "vrylo" do našej nehmotnej pamäte ega alebo až bunkovej pamäti Tela. Procesy, ktoré sa opakovali tisíce a desaťtisíce rokov sa pretavili do pudov, reflexov a inštinktov. Tie ostatné procesy, ktoré trvali omnoho kratšiu dobu, sa pretavili do vzorov a vzorcov v nevedomí/vedomí. V nadvedomí je všetko, aj letmí pohľad predavača v stánku na trhovisku, stovky rokov dozadu. Ego teda pracuje v dvoch dimenziách = vedomí a nevedomí. Ak sa niektorí vzorec príliš potvrdzuje (aj keď v ňom nie sme vedomí), tak sa časom môže "preklopiť" do podvedomia (pamäti tela) a z tejto roviny človek jedná/nejedná a ani nevie prečo. Niekedy aj človek pri vedomí, nie je schopný prekonať vzorec z podvedomia (tzv. chtíč). Podvedomie vieme ovládnuť z nadvedomia Ducha, ale ako sa tam dostať? Najskôr treba popracovať v egosvete a získať spojenca = nástroj na život. Zvedomovať vzorce v nevedomí je celkom ľahké, ale rozlišovať tie iluzórne od tých pravdivých, to už je práca pre majstra. Naučiť sa dolovať vzorce z nášho Tela je objektívny proces a meniť vlastné chtíče, nám zaručí viac slobody (uvoľnenej energie) pre ďalšiu prácu s egom. Pracovať s egom sa tak učíme cez prvý kvadrant, cez vlastné Telo.

Ako Hawkins píše vo svojej knihe: "Telo je dokonalé a má pamäť, ale aj keď má hmota obrovský potenciál, sama život rozvinúť nedokáže. Hmota spoločne s vývojom (ega), vedie k vzniku dimenzie "času" (minulosť, prítomnosť, budúcnosť) a potom sú hmota spoločne s časom prejavené ako "priestor". " - poznámky v zátvorke sú mojím pohľadom na vec.

Časopriestor je odrazom nadvedomia alebo nadvedomie je odrazom časopriestoru od vzniku Vesmíru (Boha) a od tohto momentu sa Boh začal rozpínať v hmote i nehmote a zapĺňať (skôr objavovať) sám seba. Evolúcia je prejavená v hmote aj nehmote. Hmotnú evolúciu vieme vedecky preukázať, zatiaľ čo tú nehmotnú evolúciu skoro vôbec nechápeme. Prichádza doba, kedy ju začíname vnímať a pýtať sa, a tak čas kedy nehmota bude stáť "nad" hmotou je časom renesancie - Duševných prejavov života (ženská časť ega).

Duša je Eva, a aj keď na počiatku bolo slovo - akože u Adama (reprezentant Mysle), tak bez ženy by sme sa nevyhnali z Raja (hmoty bez ega), aby sme objavili Peklo (egosvet) a dobrovoľne sa vrátili do Neba (k Bohu). Dostať sa do 4Q – k nadvedomiu Božskému, to je cieľ Duchovnej gramatiky a nástroja Spirit Quadrant.

Treba rozpoznať egoprocesy. Keď roSPOZNÁME vlastné ego, je možné ho začať spracovávať do nástroja. Rozpoznávať ego, znamená zvedomovať jeho procesy a nastavenia čoraz viac. Ak poznám nastavenia podľa ktorých moje ego (myšlienky a emócie) žije, tak ich viem meniť, zmeniť alebo zameniť. Vo vesmíre neexistuje voľný priestor a tak, keď chcem, aby nejaký konkrétny vzorec zanikol je potrebné ho nahradiť iným. Poprípade vzorec iba upraviť, ale "vykynožiť" vzorec alebo celkovo ego, nie je možné a ani žiadúce. V SQ vnímame ego ako druhý a tretí kvadrant a teda ho delíme na mužskú a ženskú zložku (myšlienky a emócie). Pre jednoduchšie pochopenie najskôr pracujeme s Telom ako prejavom hmoty (odraz objektivity) a až neskôr prechádzame do jemnohmotnejších prejavov ega – najmä emócií (odraz subjektivity). Telo (1Q) a emócie (2Q) sú prejavom ženského princípu ega a keď tieto procesy začneme rozpoznávať a pracovať s nimi, prichádza čas na rozpoznávanie toho mužského princípu (myšlienky, ktoré "oddeľujeme" od hlasu z nadvedomie = intuície). Rozpoznávať myšlienky ega (iluzórna realita) od hlasu Ducha (pravdivé prežívanie) je náročné, a preto mať korene v hmote (našom Tele) a poriadok v emóciách je viac ako nápomocné....

Hmote (nášmu Telu) môže s ľahkosťou dominovať Duch (nadvedomie) a keď "vedie" Duch, je to život v Pravde, radosti a v súlade s Bohom. Duchovná gramatika má za jediný cieľ, doviesť nás do 4Q – reprezentant pravdivého prežívania a Božskej podstaty človeka.