Duchovná gramatika - častice

01/02/2023

Časť je dielom celku. Každá časť je pre celok dôležitá a tak sú v duchovnej gramatike dôležité aj častice (na rozdiel od prídavných mien :).

"Častica je neohybný a veľmi špecifický slovný druh, ktorým podávateľ nadväzuje na kontext alebo na situáciu, a pritom vyjadruje svoj vzťah k vecnému obsahu výpovede. Časticeobyčajne stoja na začiatku vety a teda ich uvádzajú, alebo môžu vyjadrovať významové odtiene." Aj v duchovnej gramatike nám častice slúžia na vyjadrenie istoty alebo neistoty o platnosti obsahu vety alebo zdôrazňujú význam toho, čo hovoriaci považuje za dôležité.

1. ČASTICE istoty, neistoty a ilúzie

Vyjadrujú istotu alebo neistotu a sú teda veľmi podstatné v ľudskej reči!!! Treba sa naučiť zdôrazňovať pri komunikácií nakoľko sme si istý (objektívna realita - 1 kv), na koľko je to "len" naše cítenie (subjektívna realita - 2 kv) a nakoľko sú to domnienky a očakávania (iluzórna realita - 3 kv). V tomto ponímaní majú častice svoje nezastupiteľné miesto v reči človeka, lebo akonáhle sa naučíme identifikovať častice istoty, neistoty a iluzórne častice, tak môžeme komunikáciu očistiť od špekulácií, domnienok, očakávaní a následne aj od manipulácií. Domnienky a očakávania pochádzajú zo "sveta" Mysle, ktorá následne používa manipulatívne techniky, aby sa jej tvrdenia dostali do "bodu" v ktorom ich človek chce mať. Osobne nesúhlasím s tvrdením, že je žiadúce nemať vôbec očakávania, ale skôr s nimi pracovať a teda si ich zvedomiť = vedieť o nich.

Očakávania

Ísť cestou nemať očakávania je naozaj náročné a možno ani nie tak správne. Treba si uvedomiť, že očakávania môžu prameniť z dvoch smerov (vnútorný a vonkajší svet). V týchto dvoch "svetoch" sa to celé môže odohrávať ešte aj v dvoch rôznych vzťahoch (kvadrantoch) a teda na štyri krát inak. Vo svete vnútornom (vzťahy JA - JA a JA - BOH) kde je žiadúce mať jasné očakávania a vo svete vonkajšom (vzťahy JA - TY a JA - MY), kde je žiadúce ich vôbec nemať. Teda by sa dalo povedať, že iba sám od seba môžem čokoľvek očakávať a od druhých nemožno očakávať nič.

Vnútorné očakávania:

Moje plány a ciele sú do určitej miery očakávania a je v poridaku ich mať lebo na základe toho viem kam chcem dôjsť a tak si volím cestu - teda reálne kroky v hmotnom svete = myšlienky, slová a následne aj činy.

Vonkajšie očakávania:

Projekcia môjho Ega na iných ľudí, od ktorých očakávam, že sa budú chovať podľa mojich (nezvedomených vzorcov) predstáv. Vždy keď narazíme na realitu nenaplneného očakávania, máme možnosť pochopiť ilúziu, ktorej sme verili. Je len na nás, či začneme pátrať po pôvode nášho očakávania a budeme chcieť pochopiť vlastnú ilúziu, ktorú môžeme napraviť iba ak sa na pravdu premení, alebo budeme obviňovať vonkajší svet, že nezodpovedá našej predstave. Ak sa podarí zvedomiť si vlastné očakávanie (aj očakávania, ktoré od nás majú iný), je ďalej možné, aby táto ilúzia MOHLA "zaniknúť" alebo sa po uvedomení premeniť. Pokiaľ nepríde k pochopeniu, nezvedomené poňatie Ega sa bude ďalej snažiť popierať, nevidieť, spochybňovať alebo inak ospravedlňovať cez rôzne manipulácie.

Domnienky

Tieto by sme naopak mali chcieť odstrániť z nášho života úplne, nakoľko nám neprinášajú nič konštruktívne, ale len deštruujú. 

2. ČASTICE dôležitosti

Vyjadrujú význam a sú teda rovnako podstatné v ľudskej reči ako častice istoty či neistoty. Treba sa naučiť, dať najavo pri komunikácií dôležitosť svojich vlastných záležitostí alebo sa pýtať na dôležitosť "vecí" iných. Či už v konkrétnom vzťahu (JA - TY) alebo v komunite (JA - MY) je dobré zdôrazniť na čom nám naozaj záleží, čo považujeme za podstatné a aké máme očakávania. Tiež je pre človeka vysoko žiadúce naučiť sa označovať to, čo je pre nás skoro nepodstatné a teda na ktorej časti nám nezáleží = nemá dôležitosť.

Čím jasnejšia bude naša komunikácia, tým menej nedorozumení bude vznikať. Myslím, že gramatika nás mala práve toto učiť ( a pán Štúr bol génius), ale ako možeme na prvom stupni základnej školy pochopiť hlbší význam gramatiky? Ľudia nevedia spolu komunikovať a tak je úplne nepodstatné či vedia pravidlá pravopisu.

Duchovná gramatika tak má za cieľ priniesť úplne iné uvedomenia do spôsobov komunikácie, ako chápať akési zákony či pravidlá. Má uľahčiť komunikáciu medzi ľuďmi práve preto, že ľudia budú viac rozumieť sami sebe. Ak človek hlboko rozumie samému sebe, vie pochopiť aj kohokoľvek vo vonkajšom svete.  


Nie len o domnienkach sa môžete zábavnou formou dozvedieť viac v tomto predstavení, ktoré vám môže zmeniť pohľad na svet a tak aj celý svet: 

1 DOHODA - Nehreš slovom od 20:05 min. (hovorí sa tu o používaní slov, čiže Duchovná gramatika :)

2 DOHODA - Neberme si nič osobne od 51:22 min.

3 DOHODA - Nevytvárajme si domnienky od 1:27:07 min.

4 DOHODA - Robme veci najlepšie ako vieme od 1:50:32 min.