Duchovná gramatika - príslovky

02/02/2023

1. Príslovky časopriestoru nám označujú priestor a čas a preto ich môžeme deliť na:

  • prítomné

  • minulé

  • budúce

Opisujú teda udalosti prítomnosti, poprípade určujú, či sa dej odohral v minulosti alebo ešte len očakávame, že dej nastane. Najviac by sme sa mali snažiť zotrvávať v prítomnom časopriestore, avšak človek dostal Ego, aby skrz neho mohol chápať dualitu, kauzalitu aj čas. Budúcnosť síce neexistuje, avšak človek vďaka Mysli, vie očakávať budúcnosť a robí to na základe minulých skúseností uložených v pamäti. Myseľ porovná vzory a vzorce (nálepky, nadpisy, zložky či iné označenia = skúsenosti) uložené v pamäti a aj pokiaľ sú naše minulé vzory nezvedomené, tak sa vytvorí určitý koncept na základe, ktorého človek jedná. Čin teda môže byť vedomé rozhodnutie Ducha alebo nevedomé jednanie Ega. Duchovná gramatika nám má pomôcť pri zvedomovaní a dostávaní sa do pozície - jednať z Ducha.

Silné vzorce je náročné si zvedomiť nakoľko pochádzajú z ranného obdobia života (poprípade, ešte z obdobia predtým) alebo boli upevňované príliš často, poprípade príliš silno (možno oboje).

Slabé vzorce sú uložené skôr na povrchu pamäti a preto je jednoduchšie s nimi pracovať. Rozkrývanie slabých vzorcov spravidla nebýva ani také bolestivé pre Dušu (emočné telo) a Myseľ (mentálne telo).

Ak chceme rozkrývať svoje vzorce, ktoré nám skôr škodia než by pomáhali, ale mi o nich ani nevieme, tak musíme začať pri pochopení toho, ako funguje naša pamäť. Keď viem kde mám vzorce hľadať (a aké), tak ich aj ľahšie nájdem. Pre človeka je vysoko žiadúce poznať jednotlivé centrá pamäti, ich rozloženie a kategorizáciu, rovnako aj to, ako vlastne fungujú samostatne aj kombináciách.

OBR?

V duchovnej gramatike sú tiež dôležité vzory, lebo na základe vzorov, ktoré sme počas života dostávali, sa chováme dnes a tak aj prenášame vzory a vzorce na ďalšie generácie. Preto je vysoko žiadúce, zadefinovať si vzory mužské a ženské, aby bolo aspoň trochu určené, čo nám má odovzdať každý z rodičov pre správne fungovanie mužskej a ženskej energie (role) v nás. V príslovkách máme teda dve "kategórie" vzorov - Muža a Ženu.


Muž má vzory: Chlap, Hrdina, Dub, Stroj

Žena má vzory: Žena, Hrdinka, Dlaň, Srdce

Bližšie sa im budem venovať v knižnej publikácií, avšak mužský princíp má vo všeobecnosti aktívnejšiu funkciu a teda zabezpečuje živobytie a ochranu pre ženský princíp, ktorý vytvára skôr (po)cit domova a lásky v ňom. Muž je teda stratég a rozumovo funguje v myšlienkach a žena je skôr kreatívna, ktorej doménou sú city a srdce na dlani.

2. Príslovky spôsobu a príčiny alebo aj príčiny a následku, v duchovnej gramatike nazývame aj príslovky kauzality. Nakoľko sú príslovky slovným druhom, ktoré zodpovedajú nášmu Egu (myšlienky a city) tak sa v tomto rozhraní aj musíme pohybovať. Vzory, ktoré máme uložené v hardwarovej časti našej pamäte je nutné poznať, aby sme ďalej mohli identifikovať práve kauzalitu a odkiaľ vzor či vzorec pochádza.

Pri príslovkách je ďalej nutné pracovať nie len s časopriestorom a kauzalitou, ale využívať aj pochopenie zrkadlenia a duality. Na rozpoznávanie týchto daností, nám slúžia určité nástroje, ktoré budú tiež rozpísané viac v knižnej publikácií.