Intersubjektívna realita ( 3 kv. )

14/12/2022

Ak sa v objektívnej realite môžeme realizovať a zodpovedá za hmotnejšie prežívanie jednotlivca, ak sa v subjektívnej realite môžeme riadiť citom a budovať si vzťahy, tak v intersubjektívnej realite nám bude musieť stačiť "iba" naša myseľ a slovo. Je to neuchopiteľný kvadrant a všetko sa tu odohráva v princípe abstrakcie. Toto vnímanie reality človeku najviac slúži v budovaní komunít (najmä veľkých), ale musí byť pochopené a uchopené správne. Jedinec musí rozumieť intersubjektívnej realite inak sa v nej stráca a stráca aj záujem na jej budovaní (keďže nerozumie tomu prečo a ako by to mal robiť).

Aby mohla akákoľvek intersubjektívna realita fungovať správne, musí mať nastavené nie len ciele, ale aj jasné pravidlá, ktoré dávajú členom z_mysel. Ak členovia konkrétnej intersubjektívnej reality (štát, dedina, firma, organizácia, spoločenstvo....) poznajú ciele a pravidlá, môžu sa spolupodieľať na tvorení tejto reality tým, že dohliadajú na správne fungovanie a smerovanie. Ísť správnym smerom znamená, že používame nástroje tohto kvadrantu správnym spôsobom a ako členovia nedovolíme, aby ich pár mocných (šéf, politici, oligarchovia...) zneužívalo proti nám.

Najdôležitejšie na veľkých intersubjektívnych realitách (ako napríklad štát) je ich vnútorné členenie, inak nikdy nebudú fungovať v prospech ľudí. Členenie musí byť zmysluPLNÉ a mali by sme jasne definovať, ktorá časť za čo zodpovedá = aké sú jednotlivé ciele, ktoré budú spoločne napĺňať ten hlavný cieľ. Ak máme dobre rozčlenenú konkrétnu intersubjektívnu realitu, ak tieto jednotlivé časti majú definované ciele, tak potom treba určiť jasné pravidlá a vnútornú hierarchiu.

Čo všetko môžeme zaradiť do intersubjektívnej reality:

 • štáty a krajiny

 • vlády a ministerstvá

 • celky, okresy, mestá, dediny

 • školy, úrady, spolky

 • združenia, neziskovky, mimovládky

 • nadnárodné spoločenstvá: NATO, OSN, WHO, EÚ, akékoľvek pakty a dohody

 • peniaze

 • firmy a organizácie

 • krúžky a zoskupenia

 • aj rodina či priateľské skupiny fungujú určitým spôsobom v tomto kvadrante aj keď čím menšia skupina tým viac sa odohráva na základe citových väzieb = druhý kvadrant

Ak akákoľvek organizácia (intersubjektívna realita) neplní svoj účel, mali by sme zvážiť či zánik nebude lepšia možnosť. Najmä ak sa jedná o organizáciu štátnu (platenú občanmi), alebo nadnárodnú (platenú ľuďmi celosvetovo). Poprípade hľadať nové riešenia a od základov preorganizovať štruktúry a zadať tak aj nové ciele + pravidlá. Iba hlupák dotuje niečo čo nepodáva očakávané výsledky. Takto nelogicky a doslova deštruktívne fungujúce organizácie je možné držať pri živote iba v štátnom sektore, lebo na súkromnom trhu by neefektívne firmy už dávno zanikli.

Kým objektívne "veci" môžeme ohmatať alebo v hmote môžeme vidieť určité výsledky práce, tak pri tomto rozhraní je to s "overovaním" prospešnosti trocha zložitejšie. Štruktúra a systém sa nedá zhmotniť a tak funguje iba na princípe myšlienkových konceptov. Jej správne zavedenie však dáva dobrý predpoklad pre prvý kvadrant = zhmotňovanie výsledkov práce. Pokiaľ však nemáme dobre zavedené pravidlá a systém práce (života) práve v tomto treťom kvadrante, tak výsledky v prvom (hmotnom) kvadrante nemusia byť až tak výborné ako by mohli byť. Pri systémovom nastavení spoločnosti (štátu či firmy) teda spolu najviac súvisia kvadranty 1 a 3. Intersubjektívna realita nám zodpovedá za dobre nastavené ciele a pravidlá = systém a kvadrant Tela ho potom môže vykonávať do hmoty zodpovedným spôsobom.

Aby sme akýkoľvek systém udržiavali v konštruktívnom chode, musíme ho mať nie len dobre zadefinovaný, nastavený a rozčlenený, ale aj používať všetky dostupné nástroje, ktoré sú nám ponúkané tým správnym spôsobom. Ak sa nástroje nepoužívajú správne (zneužívajú sa alebo sa vôbec nepoužívajú), systém sa stáva deštruktívnym. Väčšina však systém nebuduje a dokonca ani nedohliada na dodržovanie pravidiel, lebo väčšina systému vôbec nerozumie.

NÁSTROJE:

 • kategorizovanie ( samotného systému a členenie útvarov, tiež určovanie akosti, triedy, pôvodu vecí, pri ľuďoch sú to najmä tituly a ocenenia...)

 • informovanie (čestné, jasné, stručné, pravidelné a čo najviac pravdivé)

 • funkcie ( definovanie zásadných funkcií v systéme a ich ciele)

 • vedenie (jasné pravidlá pre kandidovanie na tieto zásadné funkcie systému)

 • kontrola (zabezpečujú ju zložky ako investigatíva, v menších skupinách členovia)

 • odmeny a tresty

Nástrojom bude venovaný samostatný článok nakoľko je to obsiahla téma...