O čakrách

15/07/2022

Teoretické porozumenie základným súvislostiam vytvára vždy základ. Vedenie o čakrách môže byť neoceniteľným pomocníkom na ceste sebapoznania, viesť človeka k získaniu dôležitých schopností a dopriať mu tým naplnenejší a radostný život.

Niektoré staré texty uvádzajú, že človek disponuje až 88 000 čakrami a to by znamenalo, že na ľudskom tele takmer nie je miesto, ktoré by nebolo orgánom na prijímanie, premenu a opätovný výdaj energie. Tieto čakry sú však veľmi malé a hrajú čiastočnú rolu v celkovom systéme energií. Existuje asi 40 vedľajších čakier väčšieho významu, no najdôležitejšie je sedem hlavných čakrier, ktoré sa nachádzajú pozdĺž vertikálnej roviny tela. Čakry sú v neustálom pohybe. V každom centre energie sú vibrácie všetkých farieb, avšak jedna farba, ktorá dominuje hlavnej funkcie čakry vždy dominuje. Pri rozvoji človeka sa čakry rozširujú a frekvencia vibrácií sa zvyšuje. Tiež farby sú potom jasnejšie a žiarivejšie. Veľkosť a kmitočet vibrácií čakier určuje množstvo a kvalita energií, ktoré sú čakrami prijímané z rôznych zdrojov. Čakry prijímajú vibrácie z okolia, ktoré odpovedajú ich mentálnym frekvenciám. Čakry by sme preto mohli považovať za zmyslové orgány vibračných polí, pretože vyžarujú energiu priamo do okolia a menia tak atmosféru. Čakrami môžeme vyžarovať liečivé vibrácie, vedomé či nevedomé posolstvá a ovplyvňovať tak ľudí, situácie aj hmotu v pozitívnom či negatívnom zmysle.

Vibrácie v základnej čakre sú najnižšie a v čakre na temene hlavy najvyššie. Energie transformovaných vibrácií sú vedené ďalej do rôznych vibračných polí alebo do fyzického tela a sú vnímané ako city, myšlienky a fyzické vnemy. Čím vedomejší je človek v jednotlivých oblastiach života, tým menej stresu a nespracovaných zážitkov tvorí blokády v čakrách. Čím lepšie prúdi energia, tým sú čakry aktívnejšie, čo spätne spôsobuje rozširovanie vedomia. Aby sme dosiahli celistvosť, musia byť čakry otvorené a harmonicky spolupracovať.

Kundalini predstavuje kozmickú energiu tvorenia, ktorá je v indickom učení nazývaná Šakti, ako ženská forma vyjadrenia Boha. U väčšiny ľudí prúdi sila kundalini len veľmi slabo. Keď sa rozvoj vedomia stále viac prebúdza, stúpa kundalini týmto kanálom a aktivuje jednotlivé čakry.

Vedľa energie kundalini existuje ďalšia sila, ktorá prúdi kanálom a je to energia čistého božského bytia, ktorá vstupuje čakrou na temene hlavy. V indickej tradícií je označená ako Šiva, ono božstvo, ktoré je veľkým "ničiteľom nevedomosti" a jeho prítomnosť začína transformáciu k božstvu. Tak pracujú Šiva a Šakti ruka v ruke na celkovom rozvoji človeka.

Sily jin a jang sa prejavujú v celom Universe ako polarity. Všetko - aby mohlo obstáť - má svoj protipól. Jeden pól existuje iba vďaka druhému a keď zmizne jeden, zaniká aj druhý. Obe polarity sú navzájom zameniteľné a preto každý pól potrebuje k svojej celistvosti protipól. Každý z oboch pólov v sebe ukrýva zárodok protipólu a je iba otázka času, kedy sa jedna polarita premení za druhú.

Žena a muž majú vo všetkých svojich základných rysoch opačnú polaritu. Tak vzniká medzi mužom a ženou vzájomné priťahovanie a doplňovanie, čo môže viesť k dokonalému vnútornému spojeniu. Pri sexuálnom spojení je prúd energie v hlavnom kanále výrazne zosilnený a energia v druhej čakre extrémne vzrastie. Pokiaľ nie sú čakry zablokované, napája tento prebytok energie všetky ostatné čakry nášho systému. Sexuálna energia, ktorá predstavuje určitú formu prány, je transformovaná do všetkých čakier, tie napĺňajú vibračné polia a nakoniec aj fyzické telo. Pri vrchole sexuálneho spojenia dochádza k mocnému obojstrannému uvoľneniu síl všetkými siedmimi čakrami. Obaja partneri sa cítia oživený až do hĺbky svojho bytia, pociťujú lásku a spojenie, ktoré prekračuje rámec osobného chcenia vlastniť. Zakúšajú tak naplnenie, ktoré už nie je závislé na vonkajších okolnostiach.

Aby sme toto dosiahli, musia byť naše čakry pokiaľ možno bez blokád. Pokiaľ je len jedna čakra u jedného z partnerov zablokovaná, nemôže byť dokonalé spojenie prežité. Blokovaná čakra vyvolá naviac poruchu v toku energie odpovedajúcej čakry partnera.

Sexuálna energia nie je uzatvorená iba v našich pohlavných orgánoch, je obsiahnutá v každej našej bunke. Väčšina ľudí však zažíva sexualitu iba druhou čakrou. Najprirodzenejšou cestou ako odstrániť blokády brániace dokonalému sexuálnemu splynutiu na všetkých úrovniach, je výmena energií čakier srdca. Keď obaja partneri vyžarujú lásku svojho srdca voľne a bez strachu, harmonizuje sa ich vlastný aj partnerov systém energií. Strachom podmienené blokády sa uvoľnia a je umožnená výmena v úrovniach všetkých siedmych čakier. Potom dualita na moment prestáva existovať a my zažívame jednotu. 


Zdroj: Základná kniha o čakrách, Shalila Sharamon a Bodo J. Baginski