Objektívna realita ( 1 kv. )

13/12/2022

Cieľ tohto kvadrantu je zodpovednosť a teda aj rozhodnosť za seba, ako aj pokrytie základných životných potrieb človeka v dospelom veku. Tento kvadrant predstavuje v dospelosti našu prácu a teda realizáciu seba v živote, za čo dostávame určité ohodnotenie. Výplatu ďalej používame práve na pokrytie základných potrieb v živote + luxusu. Ľudia, ktorí sa dobre "orientujú" v tomto kvadrante bývajú pracovne veľmi úspešný. Často sa však stáva, že ich osobné vzťahy (2 kvadrant) dostávajú menej pozornosti. Čím ťažšie je pre nich spravovať 2 kvadrant, tým viac sa zameriavajú na prácu a tak ich intímnejšie vzťahy a rodinný život býva "smutný". Ich vzťahy bývajú kvalitné najmä na povrchnejšej, teda skôr pracovnej úrovni a majú veľké zástupy známych, avšak intímne vzťahy nevedia viesť a udržiavať. Veľká väčšina ľudí však nemá "zvládnutý" tento kvadrant, možno práve pre to, že mu vôbec nerozumie. 

Od detstva je žiadúce rozvíjať zodpovednosť práve cez fyzické Telo, ktorému tento kvadrant najviac zodpovedá . Najmä deťom treba vysvetľovať, že ich telo je iba v ich "rukách" a sú za neho plne zodpovedné. Ak budeme deti orientovať na zodpovednosť za svoje telo a budovať v nich lásku a úctu ku nemu, bude jednoduchšie im vysvetliť, že nároky a ubližovanie na telá iných nemáme a túto hranicu musíme striktne rešpektovať. Akékoľvek prekročenie fyzickej hranice Tela (fyzické násilie) musí byť spoločnosťou aj jedincami vysoko odmietané a následne aj trestané vhodnou formou ak si to situácia vyžaduje. Učiť deti ovládať vlastné telo a naciťovať sa na neho, môže spoločnosti priniesť veľký posun pri otázkach agresivity a zvládania hnevu. Práve pre tento cieľ by sa mal dávať dôraz na budovanie disciplíny najmä v oblasti stravovania a pohybu - pretože to sa týka každého človeka. Disciplinovanosť v oblasti citovej alebo myšlienkovej by sa u detí mala rázne odmietať a ponechávať im tak priestor sa v týchto kvadrantoch (2 a 3) voľne prejaviť.

Cieľom tohto kvadrantu teda je, vybudovať v čo najmladšom veku zodpovednosť, silu a odvahu, aby do príchodu puberty mali deti silný základ a vedeli za seba rozhodovať. Ak chcem byť rozhodný v živote, pomôže mi disciplína a určité pravidlá. Preto hlavné pravidlo prvého kvadrantu znie:

ZA TELO NESIEŠ PLNÚ ZODPOVEDNOSŤ A NEMÁŠ PRÁVO PREKRAČOVAŤ TÚTO HRANICU U INÝCH, BEZ ICH VEDOMIA ČI SÚHLASU!

Ak sa chcú chlapci pobiť a dievčatá si šklbať vlasy tak im to má byť umožnené za predpokladu, že obaja sa na tom vedome dohodli a do rozhodnutia neboli dotlačený.


OBLASTI PRVÉHO KVADRANTU by mali byť najmä:

 • strava (aby deti vedeli čo prospieva, čo nie + vedomé maškrtenie)

 • pohyb (aby deti vedeli aký dôležitý je pohyb, načo, prečo a aký + vykonávanie BEZ ZNÁMOK, posudzovania a porovnávania!!!)

 • spánok (aby deti vedeli aký dôležitý je oddych a meditácia = odpočinok pre telo a myseľ)

 • flow (tvorivosť ktorá využíva Telo, aby deti vedeli že každý môže a má tvoriť)

NÁSTROJE a ZRUČNOSTI, ktoré treba nadobudnúť v tomto kvadrante:

 • disciplína (fyzická aj mentálna)

 • odriekanie (pôsty stravy, technológií...)

 • korekcia mysle (meditácia ako stav bez myšlienok, pozornosť ako stav koncentrácie)

 • prekonávanie strachu a práca so strachom ( skúšky odvahy), rozpoznávanie viny a hanby

 • budovanie rozhodnosti

 • budovanie zodpovednosti na základe povinností ( v škole, doma i mimo časové aktivity)

Budovať nástroje alebo zručnosti môžeme podporovať u detí (aj seba) v rôznom prostredí. Najzásadnejším prostredím je práve domáce prostredie a škola. Ak dieťa nemá zrovna "šťastie" na rodičov, mala by to byť práve škola, ktorá ho naučí pracovať nie len v prvom kvadrante, ale dostane tu aj emočné a myšlienkové zázemie (iné kvadranty). Je to teda zodpovednosť naša a malo by nám na školstve najviac záležať. Je to však tak?

AKO BUDOVAŤ ZRUČNOSTI:

 1. Nechať rozhodovať deti :

  - doma (o večeri, oblečení, kedy upracú a čo upracú, kedy si urobia úlohy, výber výletov či miesto dovolenky, výber rozprávky, filmu či knihy .....)

  - v škole (Zasadací poriadok = každý mesiac sa deti presádzajú - toto "opatrenie" môže mať aj taký následok, že sa znemožní vytváranie skupiniek, ktoré sa odčleňujú od ostatných, Nástenka = každý mesiac meniť tému nástenky aj nástenkárov, Nechať deti rozhodovať o školských výletoch a o projektoch, poprípade zriadiť školský obežník vo formáte jednej A4 na každý mesiac, aby sa deti na druhom stupni učili informovať ostatných o zásadných veciach a rovnako vyjadrovať seba)

 2. Dať deťom povinnosti:

  - pravidelno_nepravidelné (vynášať kôš, skladať prádlo, písať zoznam nákupu...)

  - pravidelno_pravideľné (návšteva krúžku, rôzne zvyky či program = návšteva starých rodičov každú druhú nedeľu, či raz za mesiac návšteva útulku a i.)

PRÁVO rozhodovať o niečom vybuduje v deťoch pocit, že ich hlas je počuť a má aj váhu - a tak budú chcieť hovoriť. S pribúdajúcim vekom im dávať viac a viac zodpovednosti a právomoci rozhodovať za viacero oblastí v živote. Takéto vedomé budovanie zručností dáva dobrý predpoklad tomu, že sa budú vedieť v živote rozhodovať a za svoje rozhodnutia niesť aj zodpovednosť. Ďalšou zručnosťou, ktorá na toto môže nadväzovať je argumentácia, ktorá zodpovedá skôr 3 kvadrantu a vyššiemu veku.

POVINNOSŤ dodržiavať pravidlá, buduje v deťoch disciplínu. Ak pravidlám rozumejú a súhlasia s nimi, dáva to predpoklad tomu, že budú rozhodný, disciplinovaný a zodpovedný a nie iba poslušný zo strachu, viny či hanby. Pravidelnosť a dôslednosť dodržiavania určitých pravidiel s ktorými až tak nesúhlasím zase buduje disciplínu a spôsob prispôsobiť sa. Tieto zručnosti dávajú jedincovi dobrý predpoklad, aby zastával svoju funkciu v treťom kvadrante (intersubjektívna realita = MY) naozaj zodpovedne a bol nielen rozhodný ale aj disciplinovaný a ohľaduplný k sebe i iným.

Pri budovaní zručností je vždy potrebné prihliadať na jedinečnosť detí, Najmä v oblastiach kreatívnych (duša) alebo mentálnych (myseľ a spôsoby uvažovania) netrvať na disciplíne ale pripraviť im uvoľnené a pružné prostredie kde môžu vyjadriť bezpečne seba práve preto, že kvadrant prvý (zodpovedný za objekt) nám zabezpečuje to bezpečné prostredie s určitými pravidlami s ktorými väčšina súhlasí lebo im rozumie a dodržiava ich.