Osobnosti v centrách Mysle_nia

12/04/2023

1. centrum : Pudy a reflexy

Telo si pamätá základné pudy potrebné na prežitie (sací reflex, rozmnožovací pud...). Je to pamäť nášho Tela, ktoré je zastúpené v tomto prvom centre. Cez druhé centrum Telo tiež preberá do bunkovej pamäti vzorce, ktoré sa v pamäti nachádzajú a sú silné tým, že sú neustále potvrdzované Egom.

2. centrum : Pamäť

Je to centrum, ktoré má v sebe uložené všetko, čo sme zažili v tomto živote (ego zážitky = cit a myšlienka) - vyhodnotené a "veľa" krát potvrdené zážitky posiela do pamäti Tela alebo sú v nevedomí tak silné, že človek podľa nich jedná a nevie o tom.

3. centrum: Mentálne vzorce

Myseľ vytvára konštrukty k emočným zážitkom a tu sú mentálno - emočné vzorce. Najväčšie "slovo", majú tie vzorce, ktoré vznikali ako prvé ( napr. Ak niekto zvyšuje hlas je to nepriateľ = treba sa ho báť - lebo v detstve otec kričal a môj strach vytvoril mentálny vzorec - strach = nepriateľ). Je ťažké si tieto vzorce pripustiť, následne uVedomiť a ešte ťažšie býva ich zmeniť. Ak však žijeme podľa svojich nevedomých vzorcov, nie len, že súdime druhých cez svoje "okuliare" - zážitky, ale aj seba takto posudzujeme a nevidíme svoju pravdu = KTO SOM. 

4. centrum: Emočné vzorce

Emočné vzorce sú často tak späté s myšlienkovými, že ich nevieme ani rozdeliť. Cit a myšlienka, ktorá sa naň viaže, nám príde ako jeden vzorec. Naučiť sa rozdeľovať emócie od myšlienok a chápať ich spojitosť či nadväznosť - práve to nám ponúka spojenie tretieho a štvrtého centra. Aká emócia vzniká pri ktorej myšlienke a aké myšlienky nám prídu pri ktorých emóciách. Pre náš vedomý život, sú odpovede na tieto základné otázky celkom zásadné. 

5. centrum: Intelekt

Cez intelekt sa prenášajú informácie z vonkajšieho sveta do vnútorného. Nové informácie sú buď faktického charakteru a my ich ukladáme tak, ako sme ich prevzali alebo prechádzajú cez naše mentálno - emočné vzorce ( 3. a 4. centrum) a ukladajú sa v pamäti už pozmenené naším "videním" Ega ( poprípade sa potvrdzujú už existujúce vzorce). Veľkú úlohu tu zohrávajú naše zmysli a to najmä zrak ako ten "najsilnejší" zo všetkých (najmä pri emočných situáciách) a hneď za ním sluch - zvuk = slovo ako prostriedok pre myseľ. Intelekt "myslí" skôr lineárnym spôsobom. 

6. centrum: Inteligencia

Inteligencia dokáže pracovať s jednotlivými "bodmi" = informáciami. Pracuje so všetkými nižšími centrami a teda zohľadňuje pamäť Tela aj Ega = všetky myšlienkovo - emočné vzorce, ktoré sa v pamäti nachádzajú. Najbližšie centrum - intelekt, je veľkým zdrojom pre inteligenciu a tak je dôležité čo sa učíme. Ak inteligencia nemá s čím pracovať, rieši neustále vzorce z nižších  Ego centier. Inteligencia "myslí" skôr sieťovým spôsobom čo je typickejšie pre ženské zmýšľanie.  

7. centrum: Intuícia

Je hlasom nášho Vedomia a pokiaľ nemá Ego príliš silné nevedomé postavenie v našom živote, je možné sa ňou riadiť ("počuť ju"). Každý tak môže byť nie len intelektuálny inteligent, ale aj intuitívny človek. 


Prepojenia:

Prvé a druhé centrum majú spolu väčšie napojenie ako s inými centrami - kvadrant Telo a Telo. Práve cez druhé centrum Ego pamäte sa ukladajú vzorce do bunkovej pamäti Tela. Ak je v nás niečo "zapísané" na bunkovej pamäti (zväčša jednorazové silné traumy alebo dlhodobo potvrdzované vzory), je pre nás náročné meniť ich. Meniť môžeme s väčšou ľahkosťou vzorce, ktoré máme uložené v ego pamäti (2 centrum) a sú akoby na povrchu, lebo sa nám odohrávajú vo vonkajšom svete (vzťahy - zrkadlenie). 

Tretie a štvrté centrum majú spolu väčšie napojenie ako s inými centrami = vytvárajú silné spojenia do emočno mentálnych vzorcov / mentálno - emočných vzorcov  - kvadrant Muž a Žena.

Piate a šieste centrum majú spolu väčšie napojenie ako s inými centrami = je to práve intelekt (informácie z vonkajšieho prostredia), ktorý "dodáva tovar" pre inteligenciu - kvadrant Muž a Žena.

Siedme a ôsme centrum môžu mať spolu väčšie napojenie ako s inými centrami. Väčšinou sme však uväznený v nižších centrách (nevedomie) a tak k nadvedomiu nemáme moc prístup. Samostatne sa do ôsmeho centra dostávame v stavoch meditácie, kde môžeme precítiť bezhraničnosť (beztelnosť) svojho JA. Čím viac sa nám bude dariť meditovať a dostávať sa do týchto stavov, tým viac posilňujeme spojenie medzi siedmym a ôsmym centrom.  


Stredné štyri centrá zodpovedajú nášmu Egu a najmä týmto centrám sa v Duchovnej gramatike venuje najviac priestoru. Ego musí byť naším spojencom (viac-menej), aby sa vstupné a výstupné brány mohli "otvoriť" a bolo pre nás bezpečné, začať čerpať energiu z iných zdrojov ako si ju navzájom stále "kradnúť" (poprípade inak nezdravo dopĺňať). Aby sme na našej duchovnej ceste dobre napredovali, je vysoko žiadúce a potrebné, aby človek pracovať na všetkých oblastiach, ktoré sú vzájomne tak prepojené, že nie je možné ich od seba oddeliť inak ako fyzickou smrťou. 

TELO (hmota a bunky) - EGO (myseľ a duša) - DUCH (vedomie)