POLARITNÉ ROLE EGA

01/07/2023

A NÁSLEDNÁ DUALITA V NICH

Ego a najmä jeho kvadranty sú v náuke SPIRIT QUADRANT reprezentantom vonkajšieho sveta (kde sa odohrávajú naše vzťahy). Keďže sa vo vzťahoch odohráva princíp zrkadlenia je vhodné pochopiť ako toto zrkadlenie prebieha najskôr "na papieri".


Definícia POLARITY

Polarita vo všeobecnosti je vzájomne sa podmieňujúci protiklad, opozícia, dve strany jednej veci, alebo javu:

  • protikladné správanie, vývin dvoma protikladnými, no dopĺňajúcimi sa smermi.
  • protikladné umiestnenie (poloha), protiľahlosť, rôznosť v protiľahlých koncoch, dvojpólovosť


ROLE ČLOVEKA rozdeľujeme na: 

1. Objektívne role:

  • najzásadnejšiu HLAVNÚ ROLU - nikdy sa nemeniacu počas života : ROLA DIEŤAŤA

  • NEMENNÉ ROLE (rodič, súrodenec, bratranec tzv. pokrvné role)

  • TRVANLIVÉ ROLE (priateľ, partner, milenec, práca - zamestnanec/zamestnávateľ tzv. životné role, ktoré môžu byť dlhodobé / krátkodobé)

2. Ego role:

  • POLARITNÉ ROLE ( žiak / učiteľ, tyran / obeť, obranca / útočník, konzervatívec / liberál, vedec / kreatívec ... sprevádzajú nás celý život a rýchlo sa obmieňajú ľudia, čas i podmienky)

3. Maskorole:

Vo všetkých rolách na seba preberáme takzvané MASKY a vznikajú MASKOROLE. Najčastejšie masky, ktoré človek nosí vo svojich vzťahoch a rolách (situáciách):

  • bojovník, policajt, moralista, trpiteľ, žalobca, svedok...


V náuke SPIRIT QUADRANT sa učíme najskôr rozdielu medzi MASKAMI a ROLAMI. Rola je odrazom objektívnej reality človeka (nie pravdivej!), ale maskorola je odrazom toho, ako vníma subjektívno - iluzórny svet naše ego a na základe toho reaguje. Ak si človek uvedomí, v akej sa nachádza pozícií (role) a akú masku má práve nasadenú, dáva mu to dobrý predpoklad k tomu, aby vedel s týmito informáciami ďalej duchovne (4Q - vedome) pracovať. Poznať vlastné masky, ktoré si až príliš často nasadzujeme, je preto dobrá cesta k tomu, aby sme začali rozpoznávať vlastné vzorce nášho ega, na základe ktorých jednáme, ale vedomá podstata nás samých si to neuvedomuje.