Pravda ( 4 kv. )

15/12/2022

Ak sa v druhom kvadrante máme učiť pestovať vedomé vzťahy tak v tomto kvadrante sme Vedomím vo vzťahu. Neprikláňame sa viac na jednu či druhú "stranu" vzťahu, vychádzame z princípu duality a tak sa samotný stávame týmto vzťahom. Tu platí:

 JA som TY a TY si JA

 JA a TY sme MY a v nás je BOH


V živote natrafíme len na málo vzťahov v takom rozmere, že by sme si to s tým druhým bez váhania vymenili v hmote (v Tele). Cieľom tohto kvadrantu je naučiť sa nestotožňovať so svojím Telom, a predsa ho milovať a vážiť si ho. Bez Tela by sme nemali život taký, aký ho máme a rovnako to platí pre Ego. Ak sa naučíme milovať a vážiť si svoje Ego, začne s nami viac spolupracovať než by bojovalo. Človek, ktorý prijíma svoje Telo a Ego ako nástroje pre duchovný rast sa dostáva do štvrtého kvadrantu a tu zotrváva až do doby, kým nie je vytiahnuté práve bolesťou Tela či Ega (emočnou alebo mentálnou). zVedomovanie sa môže udiať cez naše nástroje a pokiaľ pracujeme oddane, trpezlivo a usilovne, tak je nám stále viac dopriate zotrvať vo svojom štvrtom kvadrante - vo svojom Duchu (vo Vedomí). 

A tak je naším celoživotným údelom duchovný rast cez Telo a Ego (myseľ a duša), ktoré sú tými najlepšími nástrojmi pre Vedomie. Pokiaľ človek dosiahne vysoký stav Vedomia v hmote ( s pomocou Tela a Ega), nie je potrebné, aby sa viac narodil do hmoty. Buď odovzdá svoje Telo (hmotu) a poznanie cez Ego (nehmotu) do kolektívneho Vedomia a tento náš svet opúšťa alebo zotrváva ako Veľký učiteľ. 

Telo má k dispozícií hmotné zmysly cez ktoré spoznáva svet. Na interpretáciu používa Ego, ktoré nás však často mýli svojím vlastným skresleným úsudkom. Naproti tomu "stojí" Duch, ktorý VIE a vstúpil do Tela, aby cez Ego porovnával a tzv. "overoval" individuálne pravdy jednotlivcov, ktoré sú obsiahnuté v celistvosti. Aby mohol Duch prebývať v Tele, Ego musí tzv. splynúť s Telom do jedného kvadrantu. Najskôr je potrebné dostať do celistvosti Ego (mužský a ženský princíp = horizontálna rovina) a následne prepojiť hmotnú zložku (Telo) s tou nehmotnou (Egom, ktoré je už spojené v celistvosti). Ak sa nám podarí prepojiť hmotu s nehmotou, nič už nebráni tomu, aby v Tele prebýval náš Duch ako tá najhlbšia podstata nás samých.