Príslovia (duchovná gramatika)

07/04/2023

Príslovia sú šiestym slovným druhom v duchovnej gramatike, ktoré by sme mali poznať a rozlišovať v ľudskej reči. Príslovia zachytávajú všeobecné ľudové múdrosti a skúsenosti a obsahujú často aj poučný zámer, teda majú poslanie nás niečo učiť.

Príslovia sa delia podľa charakteru na:

  • náboženské

  • národné

  • citáty (od "významných" ľudí)

  • ľudové

  • prírodné (porekadlá)

Príslovia majú svoje hlboké poznanie v minulosti a smerujú nás do budúcnosti, ktorú vďaka nim môžeme tvoriť vedomejšie. Poznanie našich predkov a mudrcov, by sme si mali hlboko vážiť a predávať ďalej, z pokolenia na pokolenie. Učivo nadobudnuté samotným procesom žitia, má vždy vysokú obsahovú náplň a preto tento slovný druh má veľké opodstatnenie v živote človeka.


"Nebolo a nie je pod slnkom národa, v ktorého jazyku by sa nenachádzalo príslovie, ktorého dedičná múdrosť prechádza z rodu na rod, z pokolenia na pokolenie." 

F.L.Čelakovský

"Keď poslúži staré slovo novému účelu, dobre tak." 

Plautus