Smrteľné hriechy z pohľadu Ega

22/11/2022

Kresťanstvo tu nehrá žiadnu rolu. Tak ako nemusíme veriť čakrám a môžeme pracovať iba s pojmami strach, vina, hanba... tak nemusíme byť veriaci, aby sme vo svojom živote pracovali s našou vlastnou závisťou, smilstvom či obžerstvom.

Sedem základných čakier, sedem smrteľných hriechov, sedem cností a sedem centier myslenia. Ak si toto všetko pospájame do úhľadnej tabuľky môže nám to dať úplne iný, ucelenejší pohľad.

Poznať svoje čakry (to čo predstavujú = svoje strachy, viny, klamstvá...), poznať svoje centrá myslenia (to ako v nich pracujem- najmä pamäť = vzorce), poznať svoje hriechy (vlastné slabosti) a budovať cnosti, pôsobiace ako liek v nehmotnom vnútornom svete...

Zoznam hriechov pochádza zo zoznamu viacerých nerestí, ktoré pôvodne zostavil Ján Kasián. Práve z týchto nerestí sa neskôr sformovalo sedem základných hriechov tak, ako ich poznáme dnes a už Ján Kasián rozlišoval dva druhy lenivosti. Tú, ktorá nabáda k nadmernému spánku (fyzická lenivosť) a tú, ktorá povzbudzuje človeka, aby utekal z domova (nefyzickú lenivosť a teda utekanie od duchovnej praxe). Neskôr aj svätý Jan Climacus povedal o lenivosti nasledovné: "Je to paralýza duše, ochabnutosť mysle."

Nie len v kresťanstve sa dočítame, že počiatkom každého hriechu je pýcha a koreňom všetkého zla je láska k peniazom. Toto tvrdenie sa celkom zhoduje aj s rovinou Duše (strach - túžba), kedy prvá čakra je zodpovedná za hmotné statky a posledná je poháňaná túžbou. Pýcha je vlastne nezriadená túžba vyzdvihovať svoje vlastnosti nad vlastnosti iných ľudí. Ľudia, ktorí majú spracované svoje túžby a životným princípom je pre nich pokora, môžu získať napojenie na hviezdnu čakru Duše - Vedomie prejavujúce sa v tejto rovine Súcitom. Budhizmus nám o pýche hovorí krátko a výstižne: 

"NEPOROVNÁVAJTE SA"

Keď si jednotlivé hriechy dosadíme do mriežky a jednotlivých centier rovín Duše a Mysle, vznikne nám prepojenie v akejsi mriežke. Takto si človek môže uvedomiť viac súvislostí, ktoré ho charakterizujú. Práca so SPIRIT KVADRANTOM a mriežkou bude vysvetľovaná v kurzoch a obrázok je len tak.

Ego je náš "nástroj" ktorý sme každý dostali do roz_HRANIA s názvom "ŽIVOT". Keby sme nemali Ego, nepotrebovali by sme Telo. Rozpoznať Ego môžeme ľahšie keď poznáme učenie o ňom a vieme ako jedná a zjavuje sa v praxi - našom konkrétnom živote (potom vieme rozpoznávať aj jednanie z Ega u iných). Čo nepoznáš u seba, nerozpoznáš u druhých, čo nemáš v sebe, nik iný ti nemôže dať. Sebapoznanie a duchovná prax je tá najlepšia cesta pre radostný život v láske.

Ego sa prejavuje buď v mužskom aktívnejšom princípe alebo je pasívnejšie ako Žena. Každý máme v sebe oba princípy, no v hmotnom Tele sme sa narodili s jedným pohlavím. Pokiaľ si jedinec spracuje svoje Ego a ono sa stane jeho spojencom ( vedomým nástrojom), bude človek v nehmote (duchovnom svete) bezpohlavný a sám si môže voliť spôsob svojho konania či nekonania. Nie je nič lepšie pre hmotný svet ako spojenie dvoch ONO jedincov, ktorý sú bezpohlavný. Toto je jediné tretie pohlavie, ktoré by sme mali akceptovať a snažiť sa ho dosiahnuť no nie v hmotnom svete, ale v tom duchovnom. Človek duchovne bezpohlavný nemá potrebu, aby bola táto možnosť zapísaná v etickom kódexe nášho hmotného sveta kde sme vymysleli inštitúcie, ktoré sami "živíme" hlúposťami a nezmyslami. Skutočný zmysel života je duchovne rásť a k tomu má prispieť táto stránka aj celý SPIRIT KVADRANT.

Pomôžte mi spolu tvoriť túto metódu vo FB súkromnej skupine - ďakujem.