4 vibračné polia človeka

14/07/2022

Naše štyri vnútorné osobnosti a ich štyri vibračné polia, ktoré sa navzájom ovplyvňujú, napájajú a spolu tvoria jednotu nášho Bytia.

  • éterické vibračné pole ( telo - dieťa - zem)

  • emočné (astrálne) vibračné pole (duša - žena - voda)

  • mentálne vibračné pole ( myseľ - muž - vzduch)

  • duchovné vibračné pole (duch - zviera - oheň)

Každé z týchto polí sa podobá tancu energií vo vnútri svojho vlastného frekvenčného rozsahu, pričom sa frekvencie behom ďalšieho vývoja človeka adekvátne navyšujú. Vibračné polia predstavujú nosiče vedomia na určitých frekvenciách a keď sa tieto frekvencie zvýšia, sprostredkujú človeku vyššiu životnú energiu, cítenie a poznanie v oblasti svojej funkcie.

Éterické vibračné pole

Má približne rovnaký rozsah a tvar ako fyzické telo a vytvára sa pri každej inkarnácií nanovo. Éterické pole získava cez čakru solar plexus životnú energiu zo Slnka a prostredníctvom základnej prvej čakry, životnú energiu zo Zeme. Obe tieto energie sa starajú o životnú rovnováhu v telesných bunkách. Akonáhle má organizmus dosť energie, vyviera prebytočná energia z éterického pola von. Táto prirodzená ochrana znamená, že človek v podstate nemôže ochorieť z vonkajších príčin. Negatívne myšlienky a emócie, rovnako ako spôsob života, ktorý je v rozpore s prirodzenými potrebami tela, môžu éterickú životnú energiu narušiť, čím vznikajú slabé miesta v aure. "Diery" alebo "trhliny", ktorými môžu prenikať do tela negatívne vibrácie. Tiež môže týmito "dierami" unikať životná energia. Skôr ako sa choroby prejavia vo fyzickom tele, prejavia sa v éterickej aure. Éterická aura je najviditeľnejšia časť aury človeka.

Éterické vibračné pole a s ním aj fyzické telo reagujú obzvlášť silno na myšlienkové impulzy, ktoré vychádzajú z mentálneho pola. Tým je možné odôvodniť úspešný vplyv pozitívneho myslenia na zdravie. Ďalšou dôležitou funkciou éterického pola je rola prostredníka medzi vyššími vibračnými polami a fyzickým telom. Prenáša informácie, ktoré získavame našimi telesnými zmyslami, do emočného a následne mentálneho pola. Tiež predáva energiu a informácie z vyšších vibračných polí do fyzického tela.

Emočné vibračné pole

Je nositeľom našich pocitov, emócií a charakterových vlastností. Aura emočného tela je oválna a môže vyžarovať až niekoľko metrov okolo človeka. Emočná aura je v ustavičnom pohybe. Sú tu uložené všetky naše neoslobodené emócie, vedomé aj nevedomé strachy, pocity osamotenia, odmietania... Emočná aura vysiela vibrácie, ktoré predávame vonkajšiemu svetu. Tu sa potom uskutočňuje princíp vzájomného priťahovania. Dochádza k styku práve s ľuďmi a okolnosťami, ktoré zrkadlia to, čo my odmietame alebo čoho sa bojíme. Sme vťahovaný do situácií, ktoré tieto emócie (nespracované / potláčané) znovu a znovu potvrdzujú.

Mentálne vibračné pole môže ovládať vonkajšie chovanie, ale nedokáže zrušiť nevedomé emočné štruktúry. Preto by sme ich mali zvedomovať a snažiť sa ich pochopiť, aby mohla nastať zmena. Napr. nejaký človek môže túžiť po láske alebo úspechu, ale nevedome vyžaruje frekvenciu nelásky a nedostatku sebadôvery, ktoré mu bránia, aby svoj cieľ dosiahol. Emočné štruktúry pretrvávajú, pokiaľ nie sú rozpustené aj do nasledujúcich inkarnácií, pretože emočné vibračné pole pretrvá fyzickú smrť a pri novej inkarnácií sa spojí s novým fyzickým telom.

Oslobodenie emočných štruktúr môže nastať pomocou duchovného vibračného pola, ktoré je vyjadrením múdrosti a lásky nášho vyššieho Ja, a ktoré nám zároveň umožňuje poznať sa v celistvosti. Toto spojenie dosiahneme cez čakru srdca a čakru na temene hlavy. Vyššie ja nesúdi a nerozdeľuje zážitky na "dobré" a "zlé" a preto tieto súvislosti prestávame vidieť z role "obete". Nemali by sme čokoľvek odmietať alebo odsudzovať, lebo iba tak sa môže naše vyššie Ja ujať vedenia. Keď sa spojí vibrácia nášho duchovného a emočného pola, začne naše emočné pole kmitať rýchlejšie. Emočná aura potom žiari čistejšími a intenzívnejšími farbami, a posolstvo, ktoré vysiela do okolia priťahuje šťastie a lásku.

Mentálne vibračné pole

Sú tu naše myšlienky, idei, racionálne aj intuitívne poznanie. Frekvencia tohto pola je vyššia ako frekvencia éterického či emočného pola a štruktúra je redšia. Má rozsah ako emočné pole alebo ešte o niečo väčšie. Čím živšie sú myšlienky, čím hlbšie je duchovné poznanie, tým jasnejšie a intenzívnejšie farby sú v prúdení tohto pola. Rozsah vibrácií však zahŕňa vyššie aj nižšie frekvencie. Väčšina sa nachádza v nižších. 

Nižšie frekvencie reprezentujú racionálne myslenie, ktoré vníma iba vo fyzickej rovine. Z fyzického tela a jeho zmyslov sú informácie prenášané éterickým polom do emočného, ktoré dané informácie premení na city a pošle do mentálneho pola. To reaguje slovami, ktoré sú  utvorené myšlienkami. Neuvoľnené emočné štruktúry často skreslia informácie a myslenie je tak "zafarbené". Vyvstávajú v nás stále sa opakujúce myšlienkové schémy, podľa ktorých súdime udalosti okolo nás. Takto funguje mentálne pole u väčšiny ľudí pretože nie sme napojený na pole duchovnej roviny. Poznanie, ktoré by ku nám mohlo prúdiť z duchovnej roviny sa prejavuje ako intuícia alebo vnuknutie ( často ako obrazy alebo zvuky), ktoré sa transformujú do myšlienok. Prístup k vyšším vibráciám mentálneho pola je možné dosiahnuť cez čelnú alebo temennú čakru. Pokiaľ je mentálne vibračné pole dobre rozvinuté, stáva sa zrkadlom duchovného vibračného pola a umožňuje tak človeku realizovať múdrosť a poznanie vyššieho "Ja.

Duchovné vibračné pole

Má zo všetkých polí najvyššiu frekvenciu. U ľudí, ktorí sú v duchovnej rovine nevedomí sa rozpína spolu s aurou asi meter okolo fyzického tela. Duchovné pole a aura dokonale prebudeného človeka môžu vyžarovať aj niekoľko kilometrov. Duchovným vibračným polom získavame vnútornú jednotu a spojuje nás s čistým božským bytím. Z tejto roviny máme vnútorný prístup ku všetkému stvorenému.

Duchovné vibračné pole je tá božská časť v nás, ktorá je nesmrteľná a pretrváva celú cestu evolúcie, zatiaľ čo ostatné vibračné polia znovu a znovu zanikajú v dôsledku našej vlastnej transformácie a evolúcie, ako sa človek vyvíja na stupňoch vedomia. Iba vďaka duchovnému vibračnému polu je možné poznať zdroj a cieľ nášho bytia a rozumieť vlastnému zmyslu nášho života. Pokiaľ sa otvoríme týmto vibráciám, získa náš život úplne inú kvalitu. Budeme unášaný pri všetkom našom jednaní naším vyšším Ja a náš život bude výrazom múdrosti, sily a všeobímajúcej lásky - prirodzených vlastností nášho najvyššieho Ja.


Zdroj: Základná kniha o čakrách od Shalila Sharamon a Bodo J. Baginski

Poznať svoju auru je zásadné pri sebapoznaní a sebarozvoji. Môžete tak urobiť na: 

www.aurafoto.sk