Vzorce chovania

20/06/2023

Telovzorce = vzorce z podvedomia ( 1Q )

Egovzorce = vzorce z (ne)vedomia ( 2Q a 3Q )

Duchovzorce = vzorce z nadvedomia ( 4Q )

Duchovzorce sa nedajú zmeniť lebo sú odrazom Pravdy a zahŕňajú nie len tento život, ale aj všetko z ďalekej minulosti. Vieme ich potlačiť a "pretlačiť" egovzorcami.

Telovzorce sa dajú meniť a pudy či inštinkty vieme ovládať z nadvedomia. Ideálne továrenské nastavenie je, ak telovzorce sú spojené s duchovzorcami.

Egovzorce sú vzorce vytvorené skrz ego (myšlienky a/alebo emócie), ktoré pochádzajú z tohto života. Môžu byť ovplyvňované pamäťou Tela (genetika) alebo pamäťou Ducha (epigenetika). Môžu byť tiež čisto egovzorcami a v takomto prípade sú to deštruktívne vzorce.

Pôvody vzorcov

Pôvod vzorca môže byť v ktoromkoľvek kvadrante. Ak máme určený pôvod vzorca (quadrant), hľadáme prechod vzorca až do konečného bodu ( 1Q = činu).

Telovzorec sám o sebe je pud či reflex Tela a pôvod aj koniec má v 1Q.

Duchovzorec sám o sebe je cit a pôvod aj koniec má v 4Q (vedomie jednoty, lásky, úcty...)

Egovzorec uväznený sám v sebe (v egu) je deštruktívnym vzorcom a preto je žiadúce tieto egovzorce rozpoznávať. Najlepšie vieme rozpoznávať egovzorce na princípe zrkadlenia nakoľko ego "žije" vo svete duality.

Duchovná gramatika rozpoznáva 6 základných prechodov vzorca a pre tento príklad bude pôvod vzorca vždy v 4Q:

 1. pôvod aj koniec je v 4Q

 2. pôvod je v 4Q a koniec v 1Q

 3. pôvod je v 4Q, prechádza cez 3Q a končí v 1Q

 4. pôvod je v 4Q, prechádza cez 3Q a následne cez 2Q, potom končí v 1Q

 5. pôvod je v 4Q, prechádza cez 2Q a končí v 1Q

 6. pôvod je v 4Q, prechádza cez 2Q a následne cez 3Q, potom končí v 1Q

Pokiaľ má vzorec pôvod aj koniec vo vnútornom svete nie je potrebné tento vzorec meniť, ale naopak ho posilňovať.

Pokiaľ je pôvod vzorca z vnútorného sveta a prechádza egom, treba zvážiť či ego ovplyvňuje tento pôvod vzorca nesprávnym spôsobom a tak "vchádza" do činu (1Q). Buď treba vzorec z vnútorného sveta očistiť od ega alebo zmeniť vzorec tak, aby ego bolo nástrojom a nie tým, ktorý mení duchovzorec či telovzorec podľa svojho (ne)uváženia.

Pokiaľ je pôvod vzorca z ega (2Q alebo 3Q) je nutné ho rozpoznať v princípe zrkadlenia a pochopiť ho tak, aby sme z pozície vedomia (Ducha = 4Q) vedeli zvážiť nakoľko tento egovzorec chceme ponechať, zmeniť ho alebo ho úplne vykoreniť.

Egovzorce vo vnútornom svete muža:

 1. Myseľ ovplyvňuje Vedomie (deštruktívny vzorec)

 2. Vedomie ovplyvňuje Myseľ (produktívny vzorec)

Egovzorce vo vnútornom svete ženy:

 1. Emócie ovplyvňujú pocit (deštuktívny vzorec)

 2. Cit (4Q) dotvára emóciu (produktívny vzorec)

Krížové vzorce:

 1. Duša cíti (emócia a cit)

 2. Myseľ prehovára ( myšlienka a slovo)

Ak nami zmietajú emócie a myšlienky, naše činy väčšinou zodpovedajú nastaveniu ega. Ak si uvedomujeme svoje myšlienky a emócie, tak s nimi môžeme vedome (Duchom) pracovať a tak ich dovádzať do činu = konania alebo nekonania.