Vzostup v poli vedomia 500-1000

07/06/2022

Láska v týchto vyšších stavoch, sa stáva prevládajúcim princípom. Človek má dlhodobé uspokojenie a potešenie z dávania. Energia lásky je jedinečná a nadčasová a táto jej vlastnosť otvára potenciál, ktorý je jemný a ťažko sa vysvetľuje pomocou logiky. Od úrovne vedomia 500 a vyššie je človek stále viac priťahovaný krásou, kľudom a vnútornou tichosťou. Do životného štýlu začleňuje duchovné princípy veľkých učiteľov, až sa nimi nakoniec úplne riadi. Nerieši dilemy či odpustiť, milovať a súcitiť, ale hľadá spôsoby ako to urobiť čo najlepšie. Posun spočíva v tom, že pri skúmaní podstaty už naďalej nespolieha na svoju myseľ ale ide o nasledovanie akejsi intuície čo je následok otvorenia "tretieho oka buddhistického tela".

Aj v týchto vysokých stavoch vedomia, nás prepadajú obdobia ťažkostí, ktoré pôsobia ako "pokles". Dostavujú sa výkyvy emócií ako na rozbúrenom mori, no volajú skôr po úprave smeru. Poctivosť k sebe samému, ktorá z tohto procesu plynie, je pre sebapoznanie kľúčová, vyžaduje odvahu a ochotu vzdať sa sebaposudzovania a podvoliť sa niečomu vyššiemu - Bohu/Vesmíru. Skutočne hlbokej poctivosti je možné dosiahnuť iba s pomocou Božou, lebo ego pochopiteľne nebude spolupracovať na projekte vlastného odstránenia.

Láska (úroveň 500)

Na tejto úrovni vedomia sa rozvíja energetické pole, ktoré je stále viac bez podmienok, nemenné a trvalé. Je stále, lebo jeho zdroj sa nachádza vo vnútri milujúceho človeka a nie je závislé na vonkajších okolnostiach. Láska nie je rozumová a nepochádza z mysli, vyviera zo srdca. Má schopnosť pozdvihnúť ostatných a uskutočniť veľké činy, lebo jej úmysly sú čisté. Rozpúšťa negativitu tak, že ju stavia do nových súvislostí, nie tým, že na ňu útočí. Schopnosť milovať rastie, takže čím viac milujeme, tým viac sme schopný milovať a tento kruh nemá žiadny koniec ani hranice.

Na rozdiel od lásky, býva poblúznenie či zamilovanosť horlivé a je plné strachu zo straty, ktoré vedie často až k zúfalstvu. Láska a vášnivá túžba bývajú často zameňované. Láska je naplnením seba samej a človek, ktorý prežíva takúto lásku, býva doprevádzaný žiarivou aurou, ktorá pôsobí na všetko živé vo svojom okolí. Ľudia, ktorí sa v nej ocitnú, bývajú mierumilovnejší práve preto, že pociťujú bezpečie skutočnej lásky.

Avšak aj láska na tejto úrovni je stále trochu závislá na úvahách a hodnoteniach, pretože je stále ovplyvňovaná svetovým názorom, ktorý človek zastáva. Pokiaľ si však prajeme ísť ďalej, treba sa pustiť obmedzení lásky podmienenej a vymeniť ju za bezpodmienečnú. To však znamená, že sa lásky musíme vzdať a teda aj lipnutia na jej pozitívnych prínosoch. Človek sa potom sám stáva láskou a ostatných vidí ako lásky hodných.

Bezpodmienečná láska, radosť, extáza (úroveň 540 - 600)

V tejto úrovni sa nachádzajú svätý, duchovný učitelia a pokročilí žiaci. Charakteristická je neobyčajná trpezlivosť a vytrvalosť v pozitívnom postoji tvárou v tvár aj dlho trvajúcemu protivenstvu. Znakom tejto úrovne je teda pravý súcit a ľudia, ktorí dospeli do tejto úrovne majú na svoje okolie neprehliadnuteľný vplyv. Prejavom moci tohto energetického poľa môžu byť tiež takzvané "zázraky" alebo "siddhi". Prichádzajú väčšinou ako dôsledok celkového poľa súvislostí než na základe vôle. Dejú sa teda skôr samovoľne a človek je iba svedkom ich pôsobenia. Zo začiatku sa vyskytujú sporadicky, no s ďalším vývojom vedomia sa stávajú častejším javom a niekedy pôsobia neustále. Patrí k nim napríklad videnie vzdialených udalostí a predvídanie budúcnosti teda jasnozrivosť alebo jasnosluch, mimo zmyslové vnímanie alebo spontánne uzdravenia či premeny. Ešte raz zdôrazňujeme, že tieto schopnosti a fenomény nie sú ovládané jedincom a neprichádzajú v rámci "príčiny a následku". Zázraky totiž nevykonáva osoba, ale sú výhradne spôsobené pôsobením Ducha.

Trvalá oddanosť duchovnej pravde a láske, vedie k rozpusteniu odporu. Prekročenie tejto úrovne vyžaduje vzdať sa všetkých pripútaností, dokonca aj takých, ktoré spoločnosť považuje za "zodpovedné". V tomto dôsledku dochádza často k opúšťaniu vzťahov, pozícií, funkcií a spoločenských rolí. Človek sa úplne oddá realizácií "Já" alebo dosiahnutiu stavu Osvietenia. Prichádzajúce vyššie a vyššie úrovne vedomia vyžadujú určité obdobia privyknutia a preto aj praktické fungovanie vo svete, môže byť čas od času náročné.

Mier, blaženosť a osvietenie (úroveň 600)

Stav blaženosti vylučuje bežnú činnosť. Niektorí zostávajú a stávajú sa duchovnými učiteľmi alebo anonymne pracujú na zdokonalení ľudstva. Iba malý počet sa vráti do praktického života a väčšinou sa stávajú pozoruhodnými géniami. 

Konanie na úrovni 600 a viac je vnímané akoby v spomalenom filme. Pozorujúci a pozorované sú jedno. Pozorovateľ sa rozpúšťa a stáva sa pozorovaním. Všetko je prepojené so všetkým. Môže dôjsť k zastaveniu fyziologických funkcií. Neexistuje potreba pohybovať sa alebo hovoriť. Či bude telo žiť alebo nie, nie je dôležité. Pokiaľ karmické vplyvy súhlasia s fyzickým pokračovaním, telo prežije a môže vyžadovať jedlo a vodu. Vo vnútri človeka však neexistuje sklon ani k jednej variante (jesť či nejesť) a rovnako sa stráca potreba komunikovať a hovoriť. Stvorenie sa neposúva smerom od nedokonalosti do dokonalosti ako si myslí ego, ale pohybuje sa od dokonalosti k dokonalosti. Puk ruže nie je nedokonalá ruža, ale dokonalý puk. Všetko je dokonalé v každom kroku svojho prejavu. Ilúzia "zmeny" je vo vnímaní nahradená svedectvom prejavovania potenciality do reality. V dôsledku toho mizne rovnako vnímanie vzťahov. Nie je možné, aby "Ja" malo "vzťah" ku svetu, pretože Existencia je sama jeho neoddeliteľnou podstatou. 


PREKROČENIE ÚROVNE 600

Odišla úzkosť, strach z budúcnosti, ľútosť, túžba... Preč sú pravidlá, ciele, úlohy, procesy a podmienky, ktoré je treba plniť, zmizli role, ktoré by bolo treba hrať. Na tejto úrovni neexistujú osoby, žiadne "ja" ani nikto iný, s kým je nutné súťažiť. Všetko sa deje bez námahy a spontánne. Všetko je, aké je, bez prívlastkov. Myseľ je tichá, lebo keď neexistuje subjekt ani objekt a keď nie je prítomný nikto, kto by "niečo robil", zmizne aj potreba slovies. Bez posudzovania vlastností nie je potreba prívlastkov. Zmizne aj chcenie, pretože nie je medzi čím sa rozhodovať, a všetko sa vyvíja spontánne a autonómne ako prejav odvíjania Stvorenia. Neexistuje žiadne "pred" ani "potom". Po prekročení úrovne 600 je treba sa prestať identifikovať s rolou pozorovateľa. Hlavnou prekážkou pre dosiahnutie ešte vyšších úrovní osvietenia je uspokojenie, potešenie a nevedomé pripútanie sa k stavu Blaženosti. 


Sebarealizácia (úroveň 700 - 849)

Jedná sa o úroveň mocných inšpirácií a títo osvietení mudrci nastavujú atrakorové polia, ktoré majú vplyv na celé ľudstvo. Naďalej nedochádza k stotožneniu s fyzickým telom ako s "ja", a jeho ďalší osud je ľahostajný. Má cenu iba preto, že sa skrz neho dá komunikovať. Vedomie sa nenachádza na určitom mieste, je prítomné všade rovnako. 

Zdá sa, že sa vedomie počas svojho vývoja vždy na určitej úrovni zastaví na rôzne dlhú dobu. Ide o dobu "dozrievania", prispôsobenia a vyladenia na nové, vyššie energetické pole. Určitá stabilizácia je nutná aj po stránke fungovania tela a obnovy jeho fyziologických funkcií, rovnako ako schopnosť hovoriť a komunikovať. Prekročenie úrovne blaženosti môže umožniť obnovu niektorých obmedzených funkcií a tým návrat do sveta. "Návrat" si však vyžaduje určité zmeny v nastavení, ktoré je ťažko popísať. Ostatní ľudia považujú mudrca za individuálnu osobu. Avšak, žiadna osoba s ktorou by bolo možné komunikovať nie je prítomná. Vzniká preto akési rozhranie s okolitým svetom, ktoré sa dá najlepšie popísať ako "postava". Kontakt sa odohráva na vyššej úrovni, ako svet vníma. Vzniká tu tiež ďalší problém, ktorý si vyžaduje prispôsobenie a to je pochopenie slovnej komunikácie. Sluchom je komunikácia vnímaná, ale dochádza však k miernemu oneskoreniu, pretože prebieha akýsi vnútorný preklad, aby bolo jasné čo chce hovoriaca osoba vyjadriť slovami. "Postava" teda slúži ako akýsi tlmočník. 

Skutočne osvietený mudrc nemá záujem získavať si nasledovníkov a riadiť ich život, budovať stavby, predvádzať sa alebo získavať majetok. Nemá potreby ani túžby, ktoré by bolo treba napĺňať, a už vôbec nemá potrebu organizovať život druhým ľuďom. Jeho slová je nutné brať častokrát ako inotaje, lebo sú stručné, presne k pointe a nie je treba k nim nič dodávať. 

Od úrovne 700 vyššie musia byť vo vnútri učiteľa prekonané prekážky, ktoré sú obsiahnuté v kolektívnom vedomí ľudstva. Subjektívne je to to prežívané celkom pohodlne, dokiaľ sa nedostaví úroveň približne 800, na ktorej prichádzajú bolestivé telesné prejavy, a nervový systém sa cíti, ako by im prechádzal príliš silný elektrický prúd. Kedykoľvek sa z kolektívneho vedomia niečo vynorí, musí to byť spracované. Pocity pálčivej elektriny pretrvávajú, dokiaľ nie je v kolektívnom podvedomí ľudstva konkrétna chyba odhalená, dobrovoľne odovzdaná a vymazaná. Pre uľahčenie tohto prechodu je vhodné poznať systém čakier a rôzne Jungové archetypy z kolektívneho podvedomia. 


Plné osvietenie (úroveň 850 - 1000)

Osvietený človek prenáša vibrácie do poľa kolektívneho vedomia ľudstva. Ľuďom, ktorí sú duchovne naladení, sa zapisujú do ich aurických polí prostredníctvom "prenosu bez slov". 

Zaujímavé autonómne myšlienky z knihy: 

Učiteľ je služobníkom Pravdy, nie jej autorom. 

Každé "víťazstvo", ktoré umožníte druhým vás obohatí. 

Očakávanie výsledkov je nutné odložiť. 

Osobná vôľa pracuje iba na úrovni vedomia človeka v danom okamžiku jeho vývoja, a preto je pre dosiahnutie požadovanej zmeny často príliš slabá. - prepadá porazenectvu. 

Vzdať sa toho čo nás priťahuje, aj toho čo nás odpudzuje. - tak prichádza vnútorný mier. 

Názory sú naším väzením. 

Ako funguje myšlienkové pole? 

Pokiaľ myšlienky a nápady nie sú v skutočnosti "naše", odkiaľ pochádzajú a kto je ich autorom? Ich pôvodcom nie je "niekto", ale jednoducho vznikajú z "niečoho". Obsah každej úrovne vedomia je ako myšlienková banka riadená kolektívnym energetickým polom príslušnej úrovne kolektívneho vedomia ľudstva. Na každej úrovni sa zhlukujú sebe podobné myšlienky, koncepty a nápady a sú dávané dohromady vplyvom pozornosti centrálneho "atraktorového pola". Funguje to podobne ako gravitácia - priťahujú sa myšlienky podobnej váhy či hustoty.