Zmysel nášho života

17/07/2023

je v SQ vnímaný cez navyšovanie kvocientov. 

V SQ (Spirit Quadrante) rozpoznávame 4 kvocienty:

  1. NRQ – nekrologický kvocient ako prejav toho, ako človek žil a činil (žije a činí). Kvocient NR je ohraničený z oboch strán čiarami alebo písmenami I ako prejavy Ega. Jedno I reprezentuje inteligenciu ako prejav Mysle a druhé I je reprezentantom Duše alebo skôr intuície. V celistvosti teda tento kvocient zapisujeme ako INRI

  2. EQ – kvocient, ktorý nám hovorí o emočnom prežívaní človeka. Ak je človek príliš emotívny, často nezahŕňa do svojich činov inteligenciu a tak činí viac emočne až zbrklo. Čím viac som emotívny, tým viac by som mal byť aj rozumový. Mal by som tak činiť práve preto, aby tieto dva aspekty, boli v živote človeka vyvážené. Ideálne je zotrvávať a jednať v súcite nakoľko Súcit je vedomý cit a tak zahŕňa nie len emotívnu zložku, ale aj inteligenčnú.

  3. IQ – kvocient, ktorý hovorí o mentálnych zručnostiach človeka. Je úzko napojený na centrum Intelektu a na to, aké informácie má človek uložené v rozumovej pamäti. Ak je človek príliš rozumovo nastavený, často nezahŕňa do svojich činov emócie (ani intuíciu nepočúva) a je príliš pragmatický. Čím viac človek jedná z pozície rozumu, tým viac by mal aktívne rozvíjať aj svoju emočnú stránku, inak sa môže stať čiastočne až úplne bezcitným a tak chýba zmysel toho, prečo sa ako človek narodil ako človek.

  4. VQ – vedomý kvocient určuje výšku uvedomovania si a najmä uvedomovania si svojho ega a jeho procesov. Teda proces inteligentne myslieť a emočne prežívať a tak si človek môže uvedomovať aj svoje jednanie a teda NR kvocient. Človek s vysokým VQ si uvedomuje, že on sám je zodpovedný za NR a tak sa snaží navyšovať svoje ego_kvocienty (IQ a EQ) v harmónií a vzájomnej symbióze. Rozvíja v sebe Ducha svätého skrz "nižšie" kvocienty.

Čím je vyšší vedomý kvocient a nižší nekrológ (činy človeka), tým je človek zločinnejší. Ak sa v zločinnosti usadí a zvykne si na tento spôsob jednania a žitia (napr. aj vzory od narodenia), ustáli sa toto chovanie ako normálny egovzorec do jeho centier Mysle a Duše (najmä spodných) a tak svoj život prežíva v nižších stavoch vedomia. Ak má človek nízky VQ je ťažké označiť ho za vinníka, v akomkoľvek prípade. Naopak, ak má človek vysoké uvedomovanie, tak jeho činy sú ZLO_činmi, najmä ak narúšajú intímne hranice druhých ľudí.

1. Quadrant = NR kvocient určujeme sami v prítomnej chvíli a preto je zásadné ako činíme (aj slovo je čin – a myšlienka + emócia predchádza slovu). Nadviazať kontakt so svojím Telom je viac ako zásadné pre navyšovanie NR kvocientu a dosiahnuť tak dobročinnosť v živote.

2. a 3. Quadrant = EQ a IQ ako prejavy egoprocesov sú kvocienty s ktorými sa dá pracovať a navyšovať ich cez svoje zámery. Je to práca náročná, avšak na čo inak by sme boli človekom ak nepracujeme na sebe v tomto (ego) smere.

4. Quadrant = VQ, ktorý je nám daný pri narodení a dokážeme ho navyšovať, najmä skrz naše ego. Ak narastajú ego kvocienty (ideálne súbežne), tak narastá aj to čo je nad tým – teda Vedomie človeka. O tom čo je pod egokvocientami rozhodujeme my sami (to ako činíme) a podľa toho je závislá aj naša výška INRI kvocientu. 

Ako žijeme a čo sa môže zapísať do nášho nekrológu? Už dnes by sme mali mať zámer stať sa dobročinnými a tak navyšovať svojím jednaním to, čo je nad tým (ego). Ak však nerozpoznávame svoje ego a jeho procesy idúce v zabehnutých vzorcoch, tak podľa nastavených vzorcov jednáme a zdá sa, že sme svojimi činmi sťahovaný. Treba si však uznať, že sme to vždy mi sami, kto nás sťahuje "dolu" a keď toto pochopíme, môžeme začať aktívne budovať svoju energetickú podobu a navyšovať ju. Akonáhle začneme navyšovať NRQ (skrz naše činy, kontakt a komunikácia s naším Telom, prijatie určitých situácií či úcta k predkom + rôzne iné...) , začne sa prirodzene navyšovať aj to čo je nad tým (EQ a IQ) a aj to, čo je ešte nad tým (VQ). Ak začneme navyšovať naše egokvocienty (EQ a IQ), tak sa začne prirodzene zdvíhať aj naše NRQ a tak sa začína navyšovať aj naša Duchovná podstata. Práca s egom je pre človeka zásadná, lebo ak sa človek za tohto života dostane k vysokým hodnotám VQ, tak po fyzickej smrti tela a vysokému INRI je možné, že zažijeme život večný, život u Boha a sBohom hmotný svet.

Práca s hmotou je dôležitá, tak veľmi, že je to jeden z hlavných dôvodov kvôli ktorému sme sa sem do hmoty zrodili. Ak nepochopíme prácu s hmotou, tak nepochopíme ani našu menej hmotnú zložku (ego). Navyšovanie INRI sa najlepšie robí skrz navyšovanie IQ a EQ. 

Duch v Tele je odraz 4. a 1. Quadrantu (reprezentanti nášho vnútorného sveta). Aby však mohol Duch v Tele slobodne prebývať, tak potrebujeme mať Ego (2. a 3.Q) ako nástroj a tak ho začať aj používať.  Metodologické postupy nám majú ukázať možné spôsoby, ako toto činiť. 


IQ a EQ je v náuke Spirit Quadrant ponímané trochu inak ako v psychológií či iných vedných disciplínach.