Cesta k Bohu

02/04/2024

Jediná cesta k Bohu je skrz seba a tak je dôležité roz_poznať KTO SOM, čo je hmota a precítiť vďačnosť za život v Tele, pochopiť svoju úlohu vo Vesmíre (rozvíjať Osobnosť) a navrátiť sa k Bohu - do "Raja", kde Adam (muž) a Eva (žena) spolu_pracujú a milujú sa navzájom. Aby sa mohli milovať navzájom, musia sa najskôr milovať sami (seba) a na toto je potrebné ich vedieť rozpoznať v oddelenosti (teda ich oddeliť). 


Myšlienky môžu byť uvedomované alebo aj nie a také môžu byť aj emócie. 

V tom tkvie celá podstata "Neba" a "Pekla" - Karmy a Dharmy .... 


Tí, ktorí cítia šťastie musia niekedy prežívať aj "nepekné" chvíle, no tí, ktorí si zvolili MIER aj napriek nešťastným okolnostiam si ho udržia dlhodobo. 

Mier nastáva pri rozpoznaní a "zvítaní" či milovaní všetkých svojich sú_častí. 

Telo "odráža" myšlienky (muž-myseľ) a emócie (žena-duša) v pocitoch Tela a tak jediný možný pozorovateľ je Duch. Pozorovateľ je teda odpútaný od myšlienok a emócií a ideálne je, ak Duch koná rovno cez Telo.

Niekedy je však žiadúce zapojiť do konania v Tele Osobnosť a urobiť to aktívnym prístupom, alebo naopak ostať v pasivite. Ak je pozorovateľ (Duch) bdelý, presne vie, ktorou cestou sa má vydať. Pokiaľ náš Duch spí, jedná za nás naše Ego / malá osobnosť. Osobnosť je "tvorená" vnútorným mužom aj ženou a záleží na tom ako veľmi máme tieto svoje súčasti rozpoznané. Lebo táto samo(sta)tná "malá osobnosť" nami často manipuluje (skrz vzorce genetické či naučené). 

Manipulácia vo vnútornom vzťahu JA – JA sa ďalej projektuje do vonkajších vzťahov JA – TY alebo JA – MY a v tomto sa treba vyznať! 

Princíp zrkadlenia a duality treba chápať pre našu duchovnú prácu a napredovanie.

Aj vzťah JA – BOH vieme skrz Osobnosť manipulovať tak ako osobnosti "vyhovuje" - len nebyť odhalený. Ak je Duch očistený od okovov osobnosti, prehovára a koná cez nás Božia podstata. Udržať sa v tomto nastavení dlhodobo nie je vôbec jednoduché. Vôbec sa dostať do takejto pozície, nie je jednoduché :) a tak jediné čo nám ostáva, je zveľaďovať svoju Osobnosť na obraz Boží, spoznávať ju, prijímať ju, milovať ju a tak sa s ňou naučiť pracovať. Lebo Osobnosť je nástroj či Dar od Boha! 


Možné cesty prepájania Ducha s Telom (za predpokladu, že Duch je prebudený a už vie odhaliť a aspoň trochu ovládať prejavy osobnosti = myšlienky a emócie):

 1. Duch – Telo ( túto cestu môžeme najľahšie zvoliť pri meditácií alebo v stave flow, človek ktorý žije príliš v Egu (osobnosti) sa k tejto priamočiarej ceste nevie dostať inak. Preto je meditácia alebo flow = "odpájanie" osobnosti, tým najlepším začiatkom pri prepájaní Tela sa s Duchom).

 2. Duch – Muž – Telo ( bezemočné konanie – je vôbec možné v bežnom živote? - rozplynutie vo vedomí alebo skôr rozplynutie vedomia = meditácia)

 3. Duch – Žena – Telo (bezmyšlienkovité konanie – je vôbec možné v bežnom živote? - splynutie v energií = stavy flow)

 4. Duch – Osobnosť (muž + žena) – Telo (Duch skrz myšlienkový koncept "zafarbí" sa emóciou a tak sa prejavuje v Tele) - chceme dosiahnuť schopnosť takto žiť v bežných životných situáciách aj dlhodobo. Dostať sa do tohto bodu znamená, že viem rozpoznať myšlienky, ktoré mi nepatria a emócie, ktoré začínajú ovládať moje Telo. Viem skrz Duchovnú (Božiu) podstatu stelesňovať iba to, čo Božie je. Neprijímam hriech a tak ho nekonám - žijem v Raji na Zemi (rozumej v Tele)! A keď toto dosiahnem, môžem žiť život večný lebo nie je viac potrebné stelesniť moju osobnosť. 

Z vyššie uvedeného vyplýva, že v živote jednotlivca je žiadúce začať rozlišovať emócie od myšlienok a "napájať" sa na Ducha v stavoch meditácie a v stavoch flow. Čím častejšie sa budeme spájať so svojou Duchovnou podstatou, tým lepšie spojenie budeme vedieť udržať v bežnom živote. Ak sa naučíme rozlišovať emócie od myšlienok, bude to tá najlepšia vec na ceste za zvedomovaním sa ( čo si myslím, čo cítim? Tieto otázky si môžeme klásť kedykoľvek a nikdy nebudú na škodu). 

Iba ak ovládam svoje myšlienky a emócie som naozaj slobodný Duch.


Čo nám môže pomôcť pri obnovovaní kontaktu s Duchom?

 • akákoľvek forma meditácie, ktorá mi vyhovuje

 • akýkoľvek fyzický pohyb, ktorý mi vyhovuje

 • akákoľvek činnosť, ktorá ma dostáva do stavu flow

 • rozjímanie

 • prechádzky v prírode

 • byť sám ( v samote ma nevyrušujú iné osobnosti a tak je ľahšie "nájsť" seba)

 • byť v komunite ( filozofia na zásadné otázky, ktoré len človek vie položiť)

 • učiť sa milovať svoje telo a byť vďačný za život

 • modlitba

 • ďakovanie

 • pobyt pri deťoch , v prírode a so zvieratami

 • robiť niečo užitočné pre spoločnosť

 • .... doplňte