Vzťahy ako ich vníma SQ

26/02/2024

Téme vzťahov už na tomto blogu boli venované dva články (minimálne :)) a tak prikladám prelink, aby bolo možné si učenie o vzťahoch skrz SQ prepojiť trochu viac: 

ZÁKLADNÉ DELENIE VZŤAHOV V SQ

Tento článok, nás má nabádať - vedieť si svoje konkrétne vzťahy zatriediť do: 

- intímnej sféry (tu by mal byť životný partner, deti ako potomkovia, rodičia ako predkovia či iné skutočné vzťahy ako súrodenci a pod.)

- osobnej sféry ( tu by mal byť každý kto je v 1Q + BFF ak náhodou nepatrí do prvej sféry :) a každý komu chcem/viem odhaliť svoju Dušu - emócie)

- neosobnej (pracovnej) sféry - v JA-MY by mal byť ktokoľvek, koho dobrovoľne a vedome nevyhadzujem z tejto zóny. Vzťahy, ktoré majú stopku vstúpiť do tejto zóny by som mal mať zvedomené - najmä dôvody! 

- duchovnej sféry (tu by mal byť môj vzťah k Bohu a ľudia s ktorými viem zdieľať svoje duchovné naladenie- buddhizmus to pomenováva Tromi klenotmi - najmä sangha u kresťanov je to vystihnuté slovom spoločenstvo... )

VZŤAHY KARMICKÉ A DHARMICKÉ

Je bežné, že človek zažíva karmické vzťahy a keď začne s nimi pracovať a triediť ich + spracovávať (kľudne aj skrz SQ :)) tak vytvára priestor na to, aby začali do života vstupovať viac vzťahy dharmické. Čím viac dharmických vzťahov budeme v živote mať, tým ľahšie sa nám budú rozpoznávať tie karmické a budeme ich vedieť opúšťať. Opustiť karmický vzťah vieme spravidla vtedy, ak si "vyberieme" z neho poNaučenie. 


Ďalšie možné delenie vzťahov skrz SQ

1. VNÚTORNÉ:                                  2. VONKAJŠIE

a, vzťah JA - JA                                   a, vzťah JA - TY

b, vzťah JA - BOH                               b, vzťah JA - MY


Základné individuálne vzťahové väzby v JA- TY : 

JA a matka

JA a otec

JA a babka (2x)

JA a dedko (2x)

JA a súrodenec (ak je)

JA a životný partner (ak je)

JA a moje dieťa (ak je)

V týchto individuálnych vzťahových väzbách sa "buduje" Osobnosť - najmä naša "duša" a teda emočné prežívanie a formujú sa najmä v detskom veku emočno-mentálne vzorce (teda traumy - menšie či väčšie), ktoré sa ďalej zrkadlia do opaku = mentálno-emočných vzorcov (teda presvedčení). 


TRAUMY A PRESVEDČENIA SPOLU UTVÁRAJÚ EGOVZORCE. Tie ktoré vznikli na počiatku života nie len v tejto konkrétnej hmote (v tomto vtelení) sú najsilnejšie a na nich sa ďalej ako v špirále nabaľujú ďalšie... 

Čakajú na rozPoznanie!


Základné kolektívne vzťahové väzby v JA - MY:

JA v rodine (širšej - užšej)

JA v pracovnom kolektíve (škole)

JA v priateľskom kolektíve (poprípade krúžky)

JA v neznámom kolektíve 


Vzťahy vonkajšieho prostredia (najmä teda najbližšia rodina) formovali vzťahy vnútorného prostredia. Vnútorný vzťah k Bohu a k sebe projektujeme skrz osobnosť do vonkajších vzťahov. Tu si "overujeme" vnútorné nastavenie a "prepisujeme" (potvrdzujeme, meníme či nahrádzame) vzorce. 

Ak sa nebuduje žiadny vzťah JA - BOH, môže to byť pre osobnosť (ego) v ďalšom živote náročné, lebo samé ego sa bude chcieť stavať do pozície boha, alebo tam bude stavať iné osobnosti (silné egá). Je to téma OBDIVU vs ODPORU - čo je zásadná životná téma pre prácu v SQ. 

Ak sa budeme rozprávať o vnútornom vzťahu JA - BOH, tak tento sa v dnešnej spoločnosti buď vôbec "nebudoval" alebo sa budoval až príliš manipulatívnym spôsobom, ktorý vyžadoval vieru = poslušnosť. 

V tomto zásadnom vnútornom vzťahu teda u mnohých prevláda buď: 

a, anarchia až odpor a túžba "stať sa bohom" (túžba po moci)

b, prílišná poslušnosť a strach z Božieho súdu (strach z potrestania/pekla)


Každá vzťahová individuálna väzba, aj každý základný SQ vzťah sa odohráva v týchto základných témach:

  • STRACH (téma Odvahy)

  • VINA (téma Zodpovednosti)
  • HANBA (téma sebauvedomenia a Úcty)
  • smÚTOK (téma hnevu až nenávisti a Lásky)
  • KLAMSTVO (téma hľadania Pravdy)
  • MANIPULÁCIA (téma Prijatia a Pokory)
  • TÚŽBA (téma žiadostivostí a Cudnosti)
  • PÝCHA (téma poníženia/povýšenosti)

Vo všetkých centrách nachádzame témy, ktoré sú univerzálne a to je napríklad téma PO_SLUŠNOSTI.

V jednotlivých centrách vznikajú konkrétne emočno-mentálne (traumy) alebo mentálno-emočné (presvedčenia) vzorce, ktoré sa ďalej projektujú skrz osobnosť do vonkajších vzťahov. 


Zásadné vzťahy pre duchovnú prácu sú: 

JA - BOH (definovať ako vnímam/nevnímam Boha)

JA - JA (definovať ako vnímam/nevnímam seba)


Pre vonkajšie vzťahy sú to najmä role SKUTOČNÉ! Skutočné role sú tie, ktoré sú pokrvné a v tejto inkarnácií sa až do momentu smrti Tela nezmenia. Najmä rola DIEŤAŤA - je vlastná každému. 


SQ postup pre prácu JA ako DIEŤA: 

a téma strachu

a téma viny

a téma hanby

a téma smútku či hnevu až nenávisti

a ....


Tiež je dobré si zvedomiť v akých situáciách na mňa (ako na dieťa) boli používané tieto druhy reči: 

ZASTRAŠUJÚCA REČ

OBVIŇOVACIA REČ
ZAHANBUJÚCA REČ

.....

Na štýly reči bol publikovaný článok v minulosti.